Leveringsvoorwaarden

  1. de Licentieovereenkomst (Hoofdstuk I)
  2. de Onderhoudsovereenkomst (Hoofdstuk I-A)
  3. de Somnia Consultancy B.V. Licentie- en Onderhoudsovereenkomst (Hoofdstuk II)
  4. de Somnia Consultancy B.V. Supportovereenkomst (Hoofdstuk II-A)
  5. de Maatwerk Licentieovereenkomst (Hoofdstuk III)
  6. de Maatwerk Onderhoudsovereenkomst (Hoofdstuk III-A)
  7. de Maatwerk Supportovereenkomst (Hoofdstuk III-B)
  8. de Consultancyovereenkomst (Hoofdstuk IV)
  9. de Algemene Bepalingen (Hoofdstuk V)
  10. de Registratiekaart

In de overeenkomsten zoals opgenomen onder Hoofdstuk I tot en met Hoofdstuk III-B zijn uw rechten en verplichtingen opgenomen met betrekking tot het gebruik, het onderhoud en de support met betrekking tot de standaard software van Somnia Consultancy (hierna te noemen: de “Software”) en indien van toepassing de maatwerkprogrammatuur van Somnia Consultancy (hierna te noemen: “Maatwerkprogrammatuur”). De Consultancyovereenkomst zoals opgenomen onder Hoofdstuk IV beschrijft uw rechten en verplichtingen ten aanzien van door Somnia Consultancy B.V. te verlenen consultancydiensten. De Algemene Bepalingen (Hoofdstuk V) zijn van toepassing op elk gebruik en al het onderhoud van en support op de Software en de Maatwerkprogrammatuur en op alle overige door Somnia Consultancy B.V. verleende diensten.

De Registratiekaart dient u te allen tijde in te vullen en ondertekend te retourneren aan Somnia Consultancy

Dit is noodzakelijk om uw licentie en in voorkomend geval het onderhoud en support te registreren en u het gebruiksrecht respectievelijk onderhoud en/of support te verlenen.
Indien u niet instemt met de voorwaarden en beperkingen neergelegd in een Overeenkomst of de Algemene Bepalingen, is het u niet toegestaan de Software en de Maatwerkprogrammatuur te (doen) installeren, te gebruiken, toegang te verschaffen tot of te openen en dient u de Software en de Maatwerkprogrammatuur in zijn originele verpakking ongebruikt aan Somnia Consultancy te retourneren. Op de Registratiekaart staat het retouradres vermeld.
U dient de bijgevoegde, op het gebruik van de hierbij geleverde Software en Maatwerkprogrammatuur toepasselijke, Overeenkomst(en) en Algemene Bepalingen aandachtig te bestuderen, daar deze integraal van toepassing zijn op de aan u geleverde Software en Maatwerkprogrammatuur en –
in voorkomend geval het onderhoud en/of de verleende diensten.
Wij wensen u veel succes en praktisch nut met de Somnia Consultancy B.V. producten waarvoor u een licentie hebt verkregen.

INHOUD
HOOFDSTUK I :
HOOFDSTUK I-A :
HOOFDSTUK II :
HOOFDSTUK II-A :
HOOFDSTUK III :
HOOFDSTUK III-A :
HOOFDSTUK III-B :
HOOFDSTUK IV :
HOOFDSTUK V :
REGISTRATIEKAART

HOOFDSTUK I:

LICENTIEOVEREENKOMST

DE OP DE ONDERTEKENDE OFFERTE GENOEMDE LICENTIEHOUDER EN Somnia Consultancy C.Q. ÉÉN VAN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN DIE ALS SUBLICENTIEGEVER OPTREEDT (HIERNA TE NOEMEN: “LICENTIEGEVER”), KOMEN HIERBIJ OVEREEN ALS VOLGT:
DEFINITIES
Artikel 1
Tenzij in deze Licentieovereenkomst anders wordt bepaald, hebben de met een hoofdletter geschreven woorden in deze Licentieovereenkomst de betekenis die daaraan in artikel 1 van de Algemene Bepalingen wordt toegekend.

GEBRUIKSRECHT

Artikel 2
2.1 De Licentiegever verleent de Licentiehouder het niet-exclusieve recht en de niet-exclusieve licentie om de Software te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in deze Licentieovereenkomst en om de Software daartoe eenmalig op een server te (doen) installeren en om het maximale aantal in de Licentiefile aangegeven administraties en/of databases te creëren met behulp van deze Licentiefile. De Licentiefile mag slechts één maal gebruikt worden. De Software mag uitsluitend worden gebruikt in Nederland.

2.2 De Licentiehouder mag de Software slechts gebruiken op het voor de interne bedrijfsvoering van de Licentiehouder gebruikte computer- systeem, met gebruikmaking van de door Licentiegever ter beschikking gestelde Licentiefile en voor het in de Licentiefile vermelde aantal Named Users. De Licentiehouder mag de Software niet laten gebruiken door of namens enige andere (rechts)persoon (met uitzondering van een Dochteronderneming), behoudens indien de Software functionaliteiten bevat die het derden mogelijk maakt van die functionaliteit via webtoegang gebruik te maken.

2.3 Het gebruiksrecht omvat tevens het recht de bij de Software behorende Documentatie te gebruiken.

2.4 De Licentieovereenkomst en het gebruiksrecht op de Software wordt niet eerder van kracht dan nadat de Licentiehouder zich op voorgeschreven wijze heeft geregistreerd dan wel de Opdrachtbevestiging heeft geaccepteerd en schriftelijk of elektronisch de van toepassing zijnde Licentieovereenkomst en Algemene Bepalingen heeft geaccepteerd.

2.5 De Licentiehouder mag de Software slechts gebruiken binnen de eigen onderneming op een computersysteem dat voldoet aan de Systeemeisen.

2.6 Met uitzondering van het bepaalde in artikel 2.2, is het de Licentiehouder uitdrukkelijk niet toegestaan de Software te (doen of laten) gebruiken voor of door andere of meerdere Named Users dan het maximum aantal Named Users zoals vermeld in de Licentiefile.

2.7 Licentiegever heeft het recht om Licentiehouder te verzoeken zich jaarlijks te registreren.

LICENTIEVERGOEDING

Artikel 3
3.1 De Licentiehouder is uit hoofde van de Licentieovereenkomst aan Licentiegever een licentievergoeding verschuldigd voor elk onderdeel van de Software waarvoor krachtens deze Licentieovereenkomst een gebruiksrecht wordt verleend. De licentievergoeding is vermeld in de Prijslijst of in een andere door de Licentiegever officieel gepubliceerde prijslijst en is verschuldigd vanaf de datum waarop de Licentieovereenkomst conform artikel 2.4 van kracht wordt of enige latere datum welke schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

3.2 De licentievergoeding is verschuldigd ongeacht of Licentiehouder de Software in gebruik neemt.

OVERDRAAGBAARHEID

Artikel 4
4.1 Het is de Licentiehouder niet toegestaan het gebruiksrecht op de Software – al dan niet tegen vergoeding – aan derden onder algemene of bijzondere titel over te dragen, inclusief doch niet beperkt tot door middel van een fusie en wijziging van Zeggenschap, te verhuren, in sub- licentie uit te geven, te verkopen, te vervreemden of te verpanden.

4.2 Het is de Licentiehouder niet toegestaan de Software in beheer en/of gebruik te geven aan een derde, daaronder begrepen hosting, timesharing of outsourcing. Onder derde wordt tevens verstaan een Gelieerde Onderneming (met uitzondering van een Dochteronderneming).

4.3 Indien de Licentiehouder een derde het ongeoorloofd gebruik van de Software verschaft als bedoeld in artikel 4.1 en artikel 4.2 van deze Licentieovereenkomst, blijft de Licentiehouder, vanaf de datum van aanvang van het gebruiksrecht als bedoeld in artikel 2.4 van deze Licentie- overeenkomst, aansprakelijk voor betaling van de licentie- en/of onderhoudsvergoedingen zowel voor het eigen gebruik als voor het ongeautoriseerde gebruik door die derde, onverminderd het recht van de Licentiegever deze vergoedingen rechtstreeks op die derde te verhalen. Het recht op verhaal van licentie- en/ of onderhoudsvergoedingen, als hiervoor omschreven, tast niet het recht van de Licentiegever aan (I) de volledige schade die, als gevolg van een inbreuk op het in artikel 4.1 en/of artikel 4.2 van deze Licentieovereenkomst bepaalde is geleden op de Licentiehouder te verhalen noch (II) de Licentieovereenkomst te beëindigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van de Algemene Bepalingen.

4.4 Overdracht van de Licentieovereenkomst kan alleen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Licentiegever plaatsvinden. Handelingen, nalaten, of gedragingen of omstandigheden van welke aard dan ook maken dit niet anders. Indien een derde bijvoorbeeld licentie- of onderhouds- vergoedingen namens Licentiehouder aan Licentiegever voldoet of gebruik maakt van Support als beschreven in artikel 4 van de Onderhoudsovereenkomst, leidt dit nimmer tot geldige overdracht van de Licentieovereenkomst.

WIJZE VAN GEBRUIK

Artikel 5
5.1 De Licentiehouder is gehouden de Software op correcte wijze te gebruiken, met inachtneming van het in deze Licentieovereenkomst (met inbegrip van de Algemene Bepalingen) en het in de Documentatie bepaalde. Met uitzondering van het in de artikelen 5.2 en 5.3 van deze Licentieovereenkomst bepaalde is het de Licentiehouder zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Licentiegever verboden de Software en/of de Documentatie, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te kopiëren, te reproduceren, te vertalen, aan te passen, te ontleden, te decompileren, na te maken, te wijzigen, te reconstrueren dan wel op enige andere wijze te verveelvoudigen en/of te bewerken.

5.2 De Licentiehouder is gerechtigd één kopie van de Software te maken als reservekopie (back-up) en voor hersteldoeleinden. Deze kopie wordt door de Licentiehouder slechts gebruikt ter vervanging van onbruikbaar geworden originele Software.

5.3 De Licentiehouder dient regelmatig een back- up te maken van alle gegevensbestanden die met behulp van de Software worden gegenereerd, gebruikt en/of toegepast.

5.4 Krachtens deze Licentieovereenkomst dient de Licentiehouder:
* a)  er te allen tijde voor te zorgen dat de Software en Documentatie afdoende zijn beschermd tegen misbruik, beschadiging (waaronder begrepen beschadiging als gevolg van latenties zoals virussen, worms, trojan horses, logic bombs, etc.), diefstal of vernietiging door wie dan ook;
* b)  te verhinderen dat een niet bevoegd persoon de Software en/of de Documentatie kopieert, reproduceert, vertaalt, aanpast, ontleedt, decompileert, namaakt, wijzigt, reconstrueert, daartoe toegang heeft, dan wel op andere wijze verveelvoudigt of bewerkt;
* c)  de Licentiegever onmiddellijk op de hoogte
te stellen van alle bijzonderheden die de Licentiehouder te weten komt met betrekking tot het ongeoorloofd kopiëren, wijzigen of gebruiken van de Software en/of de Documentatie en met betrekking tot alle andere in dit artikel 5.4 en in artikel 5.1 niet toegestane handelingen;
* d)  ervoor te zorgen dat het aantal Named Users niet het toegestane aantal overschrijdt zoals vermeld op de Licentiefile.

5.5 De Licentiehouder is zelf eindverantwoordelijk voor de juiste installatie en inrichting van de Software op zijn computersysteem. Op verzoek van de Licentiehouder zal de Licentiegever de Licentiehouder ondersteunen bij de installatie en inrichting van de Software door het verlenen van de consultancydiensten als bedoeld in Hoofdstuk IV.

5.6 De Licentiegever is nimmer gehouden de Support- en Onderhoudsdiensten als beschreven in artikel 4 en artikel 5.1 sub a en b van de Onderhoudsovereenkomst te verlenen indien de Licentiehouder daarvoor geen Onderhoudsovereenkomst heeft afgesloten, met uitzondering van het in artikel 6.1 van deze Licentieovereenkomst bepaalde. Voor sommige modules van de Software is onderhoud noodzakelijk. De Licentiehouder is zich ervan bewust dat het blijvend goed functioneren van de Software zonder onderhoud niet mogelijk is en dat er zonder onderhoud fouten en/ of Onvolkomenheden kunnen optreden. De Licentiegever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de Software waarvoor onderhoud noodzakelijk wordt geacht, indien geen Onderhoudsovereenkomst met betrekking tot deze Software is afgesloten.

FUNCTIONEREN SOFTWARE

Artikel 6
6.1 De Licentiegever verklaart dat de geleverde Software gedurende een eenmalige periode van negentig (90) kalenderdagen vanaf de dag van levering van de Software, dan wel een andere ingangsdatum indien Licentiegever die datum expliciet met Licentiehouder is overeengekomen, goeddeels functioneert overeenkomstig het bepaalde in de begeleidende Documentatie. Aanspraken uit hoofde van het functioneren van de Software dienen uiterlijk binnen vijf (5) Werkdagen na bedoelde periode van negentig (90) kalenderdagen door de Licentiehouder schriftelijk per aangetekende post kenbaar te worden gemaakt aan de Licentiegever. Indien de Licentiehouder de Licentiegever overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 6.1 meldt dat de Software niet goeddeels functioneert volgens de begeleidende Documentatie, dan verleent de Licentiegever de Support- en Onderhoudsdiensten als beschreven in de artikelen 4 en 5.1 sub a en b van de Onderhouds- overeenkomst, zelfs indien de Licentiehouder geen Onderhoudsovereenkomst heeft afgesloten.

6.2 De Licentiegever is niet gehouden op grond van artikel 6.1 van deze Licentieovereenkomst verminkte of verloren gegane gegevens te herstellen of Onderhoudsdiensten te verlenen in verband met fouten en/of Onvolkomenheden die niet zijn toe te rekenen aan de Licentiegever, waaronder mede, doch niet uitsluitend begrepen fouten en/of Onvolkomenheden ontstaan als gevolg van:
* a)  een aanpassing van de Software, van welke aard dan ook, die niet door of namens de Licentiegever is aangebracht;
* b)  het gebruik van de Software door of namens Licentiehouder op een wijze of in samenhang met andere software of hardware, die niet in de bijbehorende Documentatie is omschreven of anderszins niet is toegestaan ingevolge deze Licentieovereenkomst;
* c)  het gebruik van een oude Update drie (3) maanden nadat de Licentiegever een nieuwe Update van de Software heeft geïntroduceerd;
* d)  het gebruik van een oude Upgrade zes (6) maanden nadat de Licentiegever een nieuwe Upgrade van de Software heeft geïntroduceerd;
* e)  opzettelijk onjuistgebruik van de Software, al dan niet door de Licentiehouder;
* f)  onvolkomenheden, latenties (zoals virussen, worms, trojan horses, logic bombs, etc.) of fouten in niet van Licentiegever afkomstige software, hardware, communicatieapparatuur, randapparatuur of andere apparatuur van Licentiehouder of van derden, of het nalaten van de Licentiehouder om die apparatuur en/ of software regelmatig te laten onderhouden;
* g)  invoerfouten of fouten die verband houden met de door de Licentiehouder gebruikte gegevens.
Indien Licentiegever niettemin, uitsluitend ter beoordeling van de Licentiegever, besluit deze werkzaamheden op verzoek van de Licentiehouder te verrichten, is de Licentiehouder daarvoor, naast de onderhoudsvergoeding die Licentiehouder is verschuldigd op grond van de eventueel door partijen gesloten Onderhoudsovereenkomst, een vergoeding aan de Licentiegever verschuldigd tegen de tarieven zoals vermeld op de Prijslijst.

6.3 De in artikel 6.1 va deze Licentieovereenkomst genoemde eenmalige periode van negentig (90) dagen op eerder bestelde en geleverde Software wordt niet verlengd door (additionele) Software die op een later tijdstip besteld en geleverd wordt. Indien extra bestellingen worden toegevoegd aan een licentie waarvan de in artikel 6.1 van deze Licentieovereenkomst genoemde termijn inmiddels is verstreken, wordt deze termijn niet opnieuw van kracht voor de eerder bestelde en geleverde Software.

6.4 Indien meer dan drie (3) maanden zijn verstreken na het uitbrengen van een Update of zes (6) maanden na een Upgrade van de Software, is de Licentiegever niet gehouden om de daaraan voorafgaande Update of Upgrade of enige daarop gebaseerde uitbreiding van de licentie te leveren.
6.5 De Licentiehouder is er zelf volledig verantwoordelijk voor dat de Software correcte en correct geformatteerde gegevens ontvangt van alle software en hardware waarmee gegevens met de Software worden uitgewisseld of waardoor gegevens aan de Software worden aangeboden.

LICENTIENAAM

Artikel 7
7.1 De door Licentiehouder opgegeven naam voor de licentie dient overeen te komen met de door Licentiehouder gehanteerde handelsnaam zoals deze bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat geregistreerd, dan wel – in het geval dat de Licentiehouder niet in het handelsregister is ingeschreven – de handelsnaam waaronder Licentiehouder in het rechtsverkeer deelneemt.

7.2 De Licentiegever behoudt zich het recht voor een door Licentiehouder opgegeven en door Licentiegever aanvaarde naam voor de licentie, met inachtneming van artikel 7.1 van deze Licentieovereenkomst, eenzijdig te wijzigen.

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 8
De Algemene Bepalingen van Licentiegever maken integraal onderdeel uit van deze Licentieovereenkomst en worden geacht integraal in deze Licentieovereenkomst te zijn opgenomen.

HOOFDSTUK I – A:

ONDERHOUDSOVEREENKOMST

DE NAVOLGENDE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING TUSSEN LICENTIEGEVER EN LICENTIEHOUDER, INDIEN LICENTIEHOUDER MET LICENTIEGEVER EEN ONDERHOUDSOVEREENKOMST SLUIT:

DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1
1.1 Tenzij in deze Onderhoudsovereenkomst anders wordt bepaald, hebben de in deze Onderhoudsovereenkomst met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan in artikel 1 van de Algemene Bepalingen wordt toegekend.

1.2 Deze Onderhoudsovereenkomst geeft de Licentiehouder het recht om gedurende de looptijd van deze Onderhoudsvereenkomst gebruik te maken van de door de Licentiegever aangeboden Onderhoudsdiensten zoals gedefinieerd in artikel 3 van deze Onderhoudsovereenkomst.

1.3 Indien tussen de Licentiegever en de Licentiehouder geen Licentieovereenkomst voor de Software van kracht is, heeft de Licentiehouder geen recht op het ontvangen van Onderhoudsdiensten met betrekking tot de Software op grond van deze Onderhoudsovereenkomst.

1.4 De Onderhoudsovereenkomst strekt zich uit tot alle Software waarvoor de Licentiegever de Licentiehouder een geldige licentie heeft verleend.

1.5 Licentiegever behoudt zich het recht voor (een deel van) zijn verplichtingen uit de Onderhoudsovereenkomst over te dragen aan één of meer derde(n), mits deze derde(n) in staat is (zijn) gelijkwaardige diensten aan te bieden, één en ander uitsluitend ter beoordeling van de Licentiegever.

1.6 Op het gebruik en de behandeling van alle krachtens deze Onderhoudsovereenkomst
door de Licentiegever aan de Licentiehouder geleverde Software (met inbegrip van Updates en Upgrades die zijn verstrekt uit hoofde van de Onderhoudsovereenkomst), Documentatie en andere materialen is het in de Licentieovereenkomst bepaalde van toepassing.

ONDERHOUDSVERGOEDINGEN

Artikel 2
2.1 De Licentiehouder is uit hoofde van de Onderhoudsovereenkomst aan Licentiegever een jaarlijkse onderhoudsvergoeding verschuldigd. De onderhoudsvergoeding wordt berekend aan de hand van de licentiewaarde van de Software, het aantal Named Users en de Prijslijst. De Licentiehouder dient de verschuldigde onderhoudsvergoeding jaarlijks bij vooruitbetaling te voldoen. De onderhoudsvergoeding zal telkens zoveel mogelijk één (1) maand voor de toepasselijke prolongatiedatum worden gefactureerd.

2.2 De Licentiegever kan zijn verplichtingen uit hoofde van deze Onderhoudsovereenkomst opschorten totdat alle verschuldigde onderhoudsvergoedingen geheel door hem zijn ontvangen. De onderhoudsvergoeding is verschuldigd ongeacht of Licentiehouder de Software gebruikt dan wel gebruik maakt van Support- of Onderhoudsdiensten.

ONDERHOUDSDIENSTEN ALGEMEEN

Artikel 3
3.1 Onder “Onderhoudsdiensten” in deze Onderhoudsovereenkomst wordt verstaan (I) “Support” als omschreven in artikel 4 en (II) “ Onderhoud” als omschreven in artikel 5, behoudens de in artikel 6 omschreven uitzonderingen.

3.2 Alle Onderhoudsdiensten worden verricht op Werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. Daarnaast zijn andere dan wel ruimere werktijden mogelijk waarop Onderhoudsdiensten kunnen worden verricht, welke per Somnia Consultancy B.V. vestiging kunnen verschillen.

SUPPORT

Artikel 4
4.1 Onder “Support(diensten)” wordt verstaan het bieden van telefonische, schriftelijke en/ of elektronische helpdesk ondersteuning met betrekking tot het gebruik en het functioneren van de Software.

4.2 Wanneer (een Medewerker van) de Licentiehouder om Support verzoekt, dient het computersysteem waarop de Software is geïnstalleerd in de onmiddellijke nabijheid van deze (Medewerker van de) Licentiehouder te staan en voortdurend tot zijn beschikking te staan. Bovendien dient de Licentiehouder over een gebruiksklare internetverbinding met Licentiegever te beschikken. Support kan slechts worden geboden indien de (Medewerker van de) Licentiehouder aan de Licentiegever het juiste licentienummer en de juiste licentienaam verstrekt.

4.3 Support mag slechts worden aangevraagd door de Licentiehouder en zijn Medewerkers.

4.4 Indien blijkt dat de Licentiehouder geen recht had op Support of indien blijkt dat de handeling niet onder de reikwijdte van Support valt, kan de Licentiegever de kosten van de geboden Support doorberekenen aan de Licentiehouder tegen zijn alsdan geldende prijzen en is de Licentiehouder de doorberekende prijs aan Licentiegever verschuldigd.

ONDERHOUD

Artikel 5
5.1 “Onderhoud” omvat:
* a)  het naar beste vermogen van de Licentiegever opsporen en herstellen van alle door de Licentiehouder overeenkomstig artikel 5.5 aan Licentiegever gemelde Onvolkomenheden in de Software;
* b)  het, geheel ter discretie van Licentiegever, ter beschikking stellen van Updates en/of Upgrades van de Software. Zulks geschiedt zoveel mogelijk via de Customer Portal.
De Licentiegever kan in een Update en/of Upgrade de functionaliteiten uit de eerdere Updates en/of Upgrades van de Software ongewijzigd overnemen doch garandeert niet dat elke nieuwe Update en/of Upgrade dezelfde functionaliteiten bevat als de voorgaande Updates en/of Upgrades van de Software.

5.2 De Licentiegever kan van de Licentiehouder eisen dat hij zijn computersysteem aanpast aan
de nieuwe Systeemeisen zoals door Licentiegever aangegeven in verband met toegenomen functionaliteit of hogere eisen van Updates of Upgrades van de Software. Indien de Licentiehouder verzuimt om aan deze nieuwe Systeemeisen te voldoen en desalniettemin een Update of Upgrade van de Software installeert, is Licentiegever op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade. Indien de Licentiehouder de door de Licentiegever gestelde Systeemeisen niet nakomt en de oude Update of Upgrade van de Software blijft gebruiken, geldt tevens het in artikel 5.4 sub c en d bepaalde.

5.3 Onderhoudsdiensten zullen zoveel mogelijk online worden verricht. De Licentiehouder is zelf verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een dataverbinding met de Licentiegever in zijn computersysteem. De Licentiegever behoudt zich het recht voor Onderhoudsdiensten op te schorten indien hij in redelijkheid vaststelt dat de dataverbinding niet aan de daaraan door de Licentiegever gestelde technische eisen en veiligheidsvereisten voldoet.

5.4 De Licentiegever is niet gehouden Onderhoudsdiensten te verlenen, waaronder begrepen Onderhoudsdiensten in verband met fouten en/ of Onvolkomenheden, ontstaan als gevolg van:
* a)  een aanpassing van de Software, van welke aard dan ook, die niet door of namens de Licentiegever is aangebracht;
* b)  het gebruik van de Software door of namens de Licentiehouder op een wijze of in samenhang met andere software of hardware, die niet in de bijbehorende Documentatie is omschreven of anderszins niet is toegestaan ingevolge deze Overeenkomst en/of de Licentieovereenkomst;
* c)  het gebruik van een oude Update drie (3) maanden nadat de Licentiegever een nieuwe Update van de Software heeft geïntroduceerd;
* d)  het gebruik van een oude Upgrade zes (6) maanden nadat de Licentiegever een nieuwe Upgrade van de Software heeft geïntroduceerd;
* e)  opzettelijk onjuist gebruik van de Software, al dan niet door de Licentiehouder;
* f)  onvolkomenheden, latenties (zoals virussen, worms, trojan horses, logic bombs, etc.) of fouten in niet van Licentiegever afkomstige software, hardware, communicatieapparatuur, randapparatuur of andere apparatuur van Licentiehouder of van derden, of het nalaten van de Licentiehouder om die apparatuur en/ of software regelmatig te laten onderhouden;
* g)  invoerfouten of fouten die verband houden met de door de Licentiehouder gebruikte gegevens.
Indien Licentiegever niettemin, uitsluitend ter beoordeling van de Licentiegever, besluit deze werkzaamheden op verzoek van Licentiehouder te verrichten, is de Licentiehouder daarvoor, naast de onderhoudsvergoeding, een vergoeding aan de Licentiegever verschuldigd tegen de tarieven zoals vermeld op de Prijslijst.

5.5 Wanneer Licentiehouder een Onvolkomenheid constateert, dient Licentiehouder de Licentiegever hiervan onmiddellijk in kennis te stellen via de Customer Portal alsmede Licentiehouder te voorzien van alle systeemomgeving- en andere relevante informatie met betrekking tot de Onvolkomenheid teneinde Licentiegever in staat te stellen de Onvolkomenheid te isoleren, te reproduceren en op te lossen.

5.6.a. Licentiegever geeft een eerste reactie op een door de Licentiehouder gemelde Onvolkomenheid binnen drie (3) Werkdagen nadat de Licentiehouder de Onvolkomenheid zodanig gedetailleerd heeft gemeld via de Customer Portal dat de Licentiegever in staat is de Onvolkomenheid te reproduceren. Deze reactie kan inhouden zowel een voorlopige analyse als, indien voorhanden, het verstrekken van een (reeds bekende) work-around.

5.6.b. De Licentiegever zal naar beste vermogen inspanningen leveren om de Onvolkomenheden die door de Licentiehouder overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.5 zijn gemeld, te herstellen. De Licentiegever behoudt zich het recht voor prioriteiten te stellen bij het herstel van Onvolkomenheden op basis van de ernst daarvan en de gevolgen daarvan op het gehele gegevensbestand. Indien redelijkerwijs mogelijk, uitsluitend ter beoordeling van de Licentiegever, zal de Licentiegever, de gemelde Onvolkomenheid trachten op te lossen door de Licentiehouder een herstelmogelijkheid of work-around aan te bieden.

5.7 De Licentiehouder zal zijn volledige medewerking verlenen bij het onderzoek van de Licentiegever naar de Onvolkomenheid, waaronder mede begrepen het op verzoek van Licentiegever staken van het gebruik van de betreffende Software teneinde de Licentiegever in staat te stellen de Onvolkomenheid te analyseren en te herstellen. Bij gebreke van die medewerking zal de Licentiegever niet verplicht zijn de Onvolkomenheid verder te onderzoeken of te herstellen.

UITZONDERINGEN

Artikel 6
Onderhoudsdiensten op grond van deze Onderhoudsovereenkomst omvatten niet:
a) diensten ten aanzien van systeeminrichting, hardware en netwerken;
* b)  structureel werk zoals het definiëren van layouts, overzichten, jaarverslagen, inrichting van rekeningschema’s, boekhoudkundige vraagstukken, importdefinities, events en koppelingen met software van derden;
* c)  ondersteuning op locatie;
* d)  het op verzoek van de Licentiehouder uitbreiden van de functionaliteit van de Software;
* e)  enige diensten betreffende de op verzoek van de Licentiehouder uitgebreide en/of aangepaste inrichting die tot stand is gekomen door middel van de Somnia Consultancy B.V. Enterprise Configurator;
* f)  het converteren van bestanden;
* g)  diensten ten aanzien van externe databases van derden, althans andere producenten dan de Licentiegever;
* h)  installatie, inrichting (configuratie), training of andere niet uitdrukkelijk in deze Overeen- komst omschreven diensten;
* i)  onderhoud of support voor andere software van Licentiegever dan de Software en/of voor (bedienings-)software van andere producenten dan de Licentiegever;
* j)  onderhoud of support voor hardware;
* k)  bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Software van Licentiegever;
* l) het onderhoud op andere producten dan de Software die door of namens de Licentiegever op de markt worden gebracht;
* m)  reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens;
* n)  onderhoud of support voor Nederlandse licenties die in het buitenland worden gebruikt. Licentiegever is niet verplicht de werkzaamheden met betrekking tot de onder a) tot en met n) genoemde onderwerpen te verrichten. Indien Licentiegever niettemin, uitsluitend ter beoordeling van de Licentiegever, besluit deze werkzaamheden op verzoek van Licentiehouder te verrichten, is de Licentiehouder daarvoor naast de onderhoudsvergoeding een vergoeding aan de Licentiegever verschuldigd tegen de tarieven zoals vermeld op de Prijslijst.

AANVANG, DUUR EN BEËINDIGING

Artikel 7
7.1 Indien een Onderhoudsovereenkomst wordt afgesloten, wordt zij geacht in werking te zijn getreden op dezelfde dag als waarop de Licentieovereenkomst met betrekking tot de Software van kracht is geworden. Indien er voor enige periode geen Onderhouds- doch wel een Licentieovereenkomst is afgesloten en Licentiehouder besluit na deze periode opnieuw of alsnog een Onderhoudsovereenkomst af te sluiten, dan is de Licentiehouder de onderhoudsvergoeding met terugwerkende kracht vanaf het moment van stopzetting van de laatste Onderhoudsovereenkomst of vanaf de datum dat de Licentieovereenkomst van kracht is geworden, aan de Licentiegever verschuldigd gezien de extra tijd en moeite die ermee gepaard gaat omdat eerder geen onderhoud was verricht.

7.2 De Onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een opvolgende periode van één (1) jaar, tenzij één van beide partijen de andere partij ten minste drie (3) maanden voor de prolongatie datum schriftelijk per aangetekende post meedeelt dat hij de Onderhoudsovereenkomst wenst te beëindigen.

7.3 De looptijd van deze Onderhoudsovereenkomst wordt niet gewijzigd als gevolg van het toevoegen door de Licentiehouder van bijbestellingen op de software onder dezelfde Licentieovereenkomst. Deze bijbestellingen worden toegevoegd aan de lopende Onderhoudsovereenkomst en de onderhoudsvergoe- ding voor Onderhoudsdiensten met betrekking tot de bijbestellingen wordt derhalve (jaarlijks) gefactureerd naar rato, dat wil zeggen vanaf de datum waarop de bijbestellingen zijn toegevoegd aan de Onderhoudsovereenkomst tot de eerstvolgende prolongatiedatum. Vanaf de eerstvolgende prolongatiedatum wordt de onderhoudsvergoeding gefactureerd over de totale licentiewaarde van de Software.

7.4 Indien de Licentieovereenkomst eindigt, wordt de verplichting van de Licentiegever om krachtens deze Onderhoudsovereenkomst Onderhoudsdiensten te verlenen automatisch beëindigd met betrekking tot die Software waarvoor geen licentie (meer) bestaat per datum van beëindiging van de licentie.

7.5 Opzegging van de Onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een deel van de Software (zoals maar niet beperkt tot gebruikers en modules etc.) heeft tot gevolg dat het gebruiksrecht vervalt van dat deel van de Software waarvoor het onderhoud is opgezegd.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 8
De Algemene Bepalingen van Licentiegever maken integraal onderdeel uit van deze Onderhoudsovereenkomst en worden geacht integraal in deze Onderhoudsovereenkomst te zijn opgenomen.

HOOFDSTUK II:

Somnia Consultancy B.V. LICENTIE- EN ONDERHOUDSOVEREENKOMST
DE OP DE ONDERTEKENDE REGISTRATIEKAART GENOEMDE LICENTIEHOUDER EN Somnia Consultancy B.V. C.Q. ÉÉN VAN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN DIE ALS SUBLICENTIEGEVER OPTREEDT (HIERNA TE NOEMEN: “LICENTIEGEVER”), KOMEN HIERBIJ OVEREEN ALS VOLGT:

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1
Tenzij in deze Somnia Consultancy B.V. Licentie- en Onderhoudsovereenkomst anders wordt bepaald, zijn de voorwaarden van de Licentieovereenkomst van overeenkomstige toepassing op deze Somnia Consultancy B.V. Licentie- en Onderhoudsovereenkomst.

GEBRUIKSRECHT

Artikel 2
2.1 Het gebruiksrecht omvat, in aanvulling op artikel 2 van de Licentieovereenkomst, het, geheel ter discretie van Licentiegever, ter beschikking stellen van Updates en/of Upgrades van de Software. De Licentiegever kan in een Update en/of Upgrade de functionaliteiten uit de eerdere Updates en/of Upgrades van de Software ongewijzigd overnemen doch garandeert niet dat elke nieuwe Update en/of Upgrade dezelfde functionaliteiten bevat als de voorgaande Updates en/of Upgrades van de Software.

2.2 Het gebruiksrecht wordt conform artikel 6.1 van de Licentieovereenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd.

(LICENTIE)VERGOEDING

Artikel 3
3.1 De Licentiehouder is uit hoofde van de Somnia Consultancy B.V. Licentie- en Onderhoudsovereenkomst aan Licentiegever een licentievergoeding verschuldigd, voor elk onderdeel van de Software waarvoor krachtens deze Overeenkomst een gebruiksrecht wordt verleend.

3.2 De licentievergoeding wordt berekend aan de hand van de licentiewaarde van de Software, het aantal Named Users en de Prijslijst. De Licentiehouder dient de verschuldigde licentievergoeding jaarlijks bij vooruitbetaling te voldoen. De licentievergoeding zal telkens zoveel mogelijk één (1) maand voor de toepasselijke prolongatie datum worden gefactureerd. Naast de jaarlijkse licentievergoeding is Licentiehouder een eenmalige vergoeding verschuldigd aan de Licentiegever zoals vermeld in de Prijslijst.

ONDERHOUD

Artikel 4
De Somnia Consultancy B.V. onderhoudsdiensten omvatten het Onderhoud zoals bepaald in artikel 5 en artikel 6 van de Onderhoudsovereenkomst.

SUPPORT

Artikel 5
De Licentiegever is nimmer gehouden Supportdiensten zoals vermeld onder artikel 4.1 van de Onderhoudsovereenkomst te verlenen indien de Licentiehouder daarvoor geen Somnia Consultancy B.V. Support overeenkomst heeft afgesloten, met uitzondering van het in artikel 6 van de Licentieovereenkomst bepaalde.

AANVANG, DUUR EN BEËINDIGING

Artikel 6
6.1 De Somnia Consultancy B.V. Licentie- en Onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een opvolgende periode van één (1) jaar, tenzij één van beide partijen de andere partij ten minste drie (3) maanden voor de Prolongatiedatum schriftelijk per aangetekende post meedeelt dat hij de Overeenkomst wenst te beëindigen.

6.2 De looptijd van de Somnia Consultancy B.V. Licentie- en Onderhoudsovereenkomst wordt niet gewijzigd als gevolg van het toevoegen door de Licentiehouder van bijbestellingen op de Software onder dezelfde, waaronder het toevoegen van modules van de Software alsmede uitbreiding van het aantal Named Users wordt verstaan. Deze bijbestellingen worden toegevoegd aan de lopende Somnia Consultancy B.V. Licentie- en Onderhoudsovereenkomst en de licentievergoeding met betrekking tot de bijbestellingen wordt derhalve (jaarlijks) gefactureerd naar rato, dat wil zeggen vanaf de datum waarop de bijbestellingen zijn toegevoegd onder de Somnia Consultancy B.V. Licentie- en Onderhoudsovereenkomst tot de eerstvolgende prolongatie datum. Vanaf de eerstvolgende prolongatie datum wordt de licentievergoeding gefactureerd over de totale licentiewaarde van de Software.

6.3 Opzegging van een gedeelte van de Somnia Consultancy B.V. Licentie- en Onderhoudsovereenkomst is slechts mogelijk voor zover het de opzegging van het gebruik door één of meerdere Named Users betreft en indien de Licentiehouder dit ten minste drie (3) maanden voor de prolongatie datum schriftelijk per aangetekende post aan Licentiegever meedeelt.

HOOFDSTUK II -A:

Somnia Consultancy B.V. SUPPORTOVEREENKOMST
DE NAVOLGENDE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING TUSSEN LICENTIEGEVER EN LICENTIE HOUDER, INDIEN LICENTIEHOUDER MET LICENTIEGEVER EEN Somnia Consultancy B.V. SUPPORTOVEREEN KOMST SLUIT:

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1
1.1 In aanvulling op deze Somnia Consultancy B.V. Supportovereenkomst en met uitzondering van de artikelen 3.1, 5, 6, 7.1 en 7.5 uit de Onderhoudsovereenkomst zijn de voorwaarden uit de Onderhoudsovereenkomst van overeenkomstige toepassing op de Somnia Consultancy B.V. Support overeenkomst.

1.2 De Somnia Consultancy B.V. Support overeenkomst geeft de Licentiehouder het recht om gedurende de looptijd van deze Overeenkomst gebruik te maken van de door Licentiegever aangeboden Supportdiensten zoals gedefinieerd in artikel 4.1 van de Onderhoudsovereenkomst.

AANVANG, DUUR EN BEËINDIGING

Artikel 2
2.1 De Somnia Consultancy B.V. Support overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening van de Somnia Consultancy B.V. Support overeenkomst of indien op een later moment met Licentiehouder Supportdiensten worden overeengekomen met betrekking tot een (bij)bestelling. Ter verduidelijking, in het laatste geval dient er een supportvergoeding te worden betaald over het geheel van het aantal rollen en/of users waarop de Somnia Consultancy B.V. Support overeenkomst betrekking heeft.

2.2 Voor de eerste periode van de Somnia Consultancy B.V. Support overeenkomst zal de Overeenkomst voortduren tot de prolongatie datum van de Somnia Consultancy B.V. Licentie- en Onderhoudsovereenkomst. De support vergoeding voor deze eerste periode zal pro rata worden gefactureerd aan Licentiehouder.

2.3 Met uitzondering van het bepaalde in artikel 7.4 van de Onderhoudsovereenkomst is beëindiging van een deel van de Somnia Consultancy B.V. Support overeenkomst niet mogelijk. Bijbestellingen worden automatisch toegevoegd aan de bestaande Somnia Consultancy B.V. Support overeenkomst. De support vergoeding voor deze bijbestellingen wordt derhalve (jaarlijks) gefactureerd naar rato, dat wil zeggen vanaf de datum waarop de bijbestellingen zijn toegevoegd aan de Somnia Consultancy B.V. Support overeenkomst tot de eerstvolgende prolongatie datum. Vanaf de eerstvolgende prolongatie datum wordt de support vergoeding gefactureerd over het totaal aantal rollen en/of users waarop de Somnia Consultancy B.V. Support overeenkomst betrekking heeft. Indien de Somnia Consultancy B.V. Support Overeenkomst aanvangt door bijbestelling dan wordt over het geheel van het aantal rollen en/of users de support vergoeding berekend.

HOOFDSTUK III:

MAATWERK LICENTIEOVEREENKOMST

DE NAVOLGENDE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING TUSSEN LICENTIEGEVER EN LICENTIEHOUDER IN AANVULLING OP OF IN AFWIJKING VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST, INDIEN LICENTIEHOUDER MET LICENTIEGEVER EEN LICENTIEOVEREENKOMST SLUIT MET BETREKKING TOT Somnia Consultancy B.V. MAATWERKPROGRAMMATUUR:

DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1
1.1 Tenzij in deze Maatwerk Licentieovereenkomst anders wordt bepaald, hebben de met een hoofdletter geschreven woorden in deze Maatwerk Licentieovereenkomst de betekenis die daarin in artikel 1 van de Algemene Bepalingen wordt toegekend.

1.2 Voor de volgende begrippen gelden voor de Maatwerk Licentieovereenkomst de volgende definities:
* a)  “Lopende Versie”: de versie van de Software waarin de Maatwerkprogrammatuur is gerealiseerd;
* b)  “Maatwerk Licentieovereenkomst”: de over- eenkomst tussen de Licentiegever en Licentiehouder waarin de rechten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de Maatwerkprogrammatuur zijn opgenomen;
* c)  “Maatwerk Onderhoudsovereenkomst”:
de overeenkomst tussen de Licentiegever en de Licentiehouder waarin de rechten en verplichtingen met betrekking tot het onderhoud van de Maatwerkprogrammatuur zijn opgenomen;
* d)  “Maatwerk Support overeenkomst”: de overeenkomst tussen de Licentiegever en de Licentiehouder waarin de rechten en verplichtingen met betrekking tot de support van de Maatwerkprogrammatuur zijn opgenomen; “Meerwerk”: wijziging of aanvulling van de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden waardoor het tijdstip van voltooiing en de prijs van deze werkzaamheden kunnen worden beïnvloed;
“Specificaties”: de in de Opdrachtbevestiging (of in een later schriftelijk overeengekomen bevestiging) opgenomen beschrijving van de programmatuur die Licentiegever dient te ontwikkelen en de vereisten waaraan de programmatuur moet voldoen.

1.3. Tenzij in de Maatwerk Licentieovereenkomst anders wordt bepaald, zijn de voorwaarden van de Licentieovereenkomst met betrekking tot de Software, voor zover relevant, van overeenkomstige toepassing op de Maatwerk Licentieovereenkomst met betrekking tot de Maatwerkprogrammatuur.

GEBRUIKSRECHT

Artikel 2
2.1 De Licentiegever verleent de Licentiehouder het niet-exclusieve recht en de niet-exclusieve licentie om de Maatwerkprogrammatuur te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Opdrachtbevestiging.

2.2 De Licentiehouder mag de Maatwerkprogrammatuur slechts gebruiken in de licentiesamenstelling waarvoor de Maatwerkprogrammatuur volgens de Opdrachtbevestiging door Licentiegever is ontwikkeld.

2.3 Het gebruiksrecht omvat mede aanpassingen van de Maatwerkprogrammatuur die op basis van de Maatwerk Onderhoudsovereenkomst zijn gerealiseerd.

2.4 De Licentiehouder is terzake het gebruiksrecht van de Maatwerkprogrammatuur een vergoeding aan Licentiegever verschuldigd conform artikel 3 van deze Maatwerk Licentieovereenkomst.

2.5 Het gebruiksrecht op de Maatwerkprogrammatuur wordt niet eerder van kracht dan nadat:
* de vergoeding zoals omschreven in artikel 3 van de Maatwerk Licentieovereenkomst is betaald; en
* de Licentieovereenkomst, de Maatwerk Licentieovereenkomst en de Opdrachtbevestiging schriftelijk zijn geaccepteerd door Licentiehouder; en
* de levering van de Maatwerkprogrammatuur conform artikel 6.1 van de Maatwerk Licentieovereenkomst heeft plaatsgevonden; en – indien van toepassing – conform artikel 1.5 van de Maatwerk Onderhoudsovereenkomst, een Maatwerk Onderhoudsovereenkomst door Licentiehouder schriftelijk is geaccepteerd.

LICENTIEVERGOEDING

Artikel 3
De Licentiehouder is uit hoofde van de Maatwerk Licentieovereenkomst voor elk onderdeel van de Maatwerkprogrammatuur bij oplevering van de Maatwerkprogrammatuur conform artikel 6.1 van de Maatwerk Licentieovereenkomst een eenmalige vergoeding verschuldigd, zoals opgenomen
in de Opdrachtbevestiging. Betaling van deze vergoeding dient eveneens conform het gestelde in de Opdrachtbevestiging plaats te vinden.
Deze vergoeding is verschuldigd ongeacht of de Licentiehouder de Maatwerkprogrammatuur in gebruik neemt of, om welke reden dan ook, retourneert.

ONTWIKKELING VAN DE PROGRAMMATUUR

Artikel 4
4.1 Ten behoeve van voor de Licentiehouder te ontwikkelen Maatwerkprogrammatuur zal Licentiegever gedetailleerd en schriftelijk de Specificaties opstellen en aan Licentiehouder kenbaar maken. Licentiehouder zal Licentiegever steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van de verstrekte informatie. De afspraken ten aanzien van de Maatwerkprogrammatuur worden vastgelegd in de Opdrachtbevestiging.

4.2 Licentiegever zal de ontwikkeling van de Maatwerkprogrammatuur naar beste vermogen uitvoeren op basis van de Specificaties.

4.3 Indien in de Opdrachtbevestiging is overeengekomen dat de ontwikkeling van de Maatwerkprogrammatuur in fasen zal plaatsvinden, kan Licentiegever de aanvang van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat Licentiehouder de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd alsmede de vergoeding voor de werkzaamheden in deze voorafgaande fase door Licentiegever is ontvangen.

WIJZIGINGEN EN MEERWERK

Artikel 5
5.1 Indien het voor de Licentiegever duidelijk is dat Meerwerk ten behoeve van de Maatwerkprogrammatuur noodzakelijk is, zal de Licentiegever de Licentiehouder daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

5.2 Indien voor de ontwikkeling van de Maatwerkprogrammatuur een vaste vergoeding is overeengekomen, zal de Licentiegever de Licentiehouder zo snel mogelijk in kennis stellen van wijzigingen in de overeengekomen prijs ten gevolge van Meerwerk.

5.3 Alle voorwaarden ten aanzien van Meerwerk worden vastgelegd in (een aanvulling op) de Opdrachtbevestiging.

OPLEVERING EN ACCEPTATIE

Artikel 6
6.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.2 van de Maatwerk Licentieovereenkomst
zal de Licentiegever de te ontwikkelen Maatwerkprogrammatuur conform de Specificaties gebruiksklaar aan de Licentiehouder opleveren, dat willen zeggen dat de Maatwerkprogramma- tuur op cd-rom of via de Customer Portal aan Licentiehouder beschikbaar wordt gesteld.

6.2 De Licentiehouder heeft het recht de Maatwerkprogrammatuur gedurende veertien (14) dagen na gebruiksklare oplevering te testen.

6.3 De Maatwerkprogrammatuur wordt geacht geaccepteerd te zijn door de Licentiehouder indien de Licentiegever binnen veertien (14) dagen na oplevering van de Maatwerkprogrammatuur geen schriftelijke reactie van de Licentiehouder heeft ontvangen waaruit gedetailleerd blijkt dat de door de Licentiegever ontwikkelde Maatwerkprogrammatuur niet aan de Specificaties voldoet en tevens niet goeddeels functioneert overeenkomstig de begeleidende Documentatie.

6.4 De Licentiegever zal na ontvangst van de schriftelijke reactie van Licentiehouder conform artikel 6.3 binnen een redelijke termijn voor herstel van de Maatwerkprogrammatuur zorgdragen, overeenkomstig het gestelde in artikel 7 van deze Maatwerk Licentieovereenkomst. Uitsluitend indien de Maatwerkprogrammatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld zal een dergelijk herstel op kosten van de Licentiegever geschieden.

6.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Maatwerkprogrammatuur door de Licentiehouder geaccepteerd na oplevering van de, naar aanleiding van de door Licentiehouder uitgevoerde test, eventueel gecorrigeerde Maatwerk- programmatuur.

FUNCTIONEREN MAATWERKPROGRAMMATUUR

Artikel 7
7.1 De Licentiegever verklaart dat de geleverde Maatwerkprogrammatuur gedurende een eenmalige periode van negentig (90) kalenderdagen na acceptatie van de Maatwerkprogrammatuur door Licentiehouder conform artikel 6.3 dan wel artikel 6.5 van deze Maatwerk Licentieovereenkomst, dan wel een andere ingangsdatum indien de Licentiegever die datum expliciet in de Opdrachtbevestiging met de Licentiehouder is overeengekomen, goeddeels functioneert overeenkomstig het bepaalde in de begeleidende Documentatie en Specificaties. Indien de Licentiehouder de Licentiegever overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 7.1 van de Maatwerk Licentieovereenkomst meldt dat de Maatwerkprogrammatuur niet goeddeels functioneert overeenkomstig de begeleidende Documentatie, dan verleent de Licentiegever de Onderhoudsdiensten als beschreven in artikel 3.1 van de Maatwerk Onderhoudsovereenkomst. De Licentiegever garandeert in geen geval dat de Maatwerkprogrammatuur zonder onderbreking of gebreken zal functioneren of dat alle gebreken zullen worden hersteld.

7.2 Gedurende de in artikel 7.1 genoemde eenmalige periode van negentig (90) dagen heeft de Licentiehouder tevens recht op Supportdiensten conform het bepaalde in artikel 3 van de Maatwerk Support overeenkomst. Na afloop van deze periode heeft de Licentiehouder slechts recht op Supportdiensten indien de Licentiehouder een Maatwerk Support overeenkomst heeft afgesloten.

HOOFDSTUK III-A:

MAATWERK ONDERHOUDSOVEREENKOMST

DE NAVOLGENDE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING TUSSEN LICENTIEGEVER EN LICENTIEHOUDER IN AANVULLING OP OF IN AFWIJKING VAN DE ONDERHOUDSOVEREENKOMST, INDIEN LICENTIEHOUDER MET LICENTIEGEVER EEN MAATWERK ONDERHOUDSOVEREENKOMST SLUIT MET BETREKKING TOT Somnia Consultancy B.V. MAATWERK PROGRAMMATUUR:

DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1
1.1 De met een hoofdletter geschreven woorden in deze Maatwerk Onderhoudsovereenkomst hebben de betekenis die daarin in de Maatwerk Licentieovereenkomst en in artikel 1 van de Algemene Bepalingen wordt toegekend.

1.2 Tenzij in de Maatwerk Onderhoudsovereenkomst anders wordt bepaald, zijn de voorwaarden van de Onderhoudsovereenkomst met betrekking tot de Software, voor zover relevant, van overeenkomstige toepassing op de Maatwerk Onderhoudsovereenkomst met betrekking tot de Maatwerkprogrammatuur.

1.3 De Maatwerk Onderhoudsovereenkomst geeft de Licentiehouder het recht om gedurende de looptijd van de Maatwerk Onderhoudsovereenkomst gebruik te maken van de door de Licentiegever aangeboden onderhoudsdiensten op de Maatwerkprogrammatuur.

1.4 De artikelen 4, 5 en 6 van de Maatwerk Licentieovereenkomst zijn van overeenkomstige toepassing op deze Maatwerk Onderhoudsovereenkomst.

1.5 Onderhoud op (onderdelen van) de Maatwerkprogrammatuur wordt noodzakelijk geacht, indien de Licentiehouder (onderdelen van) de Software in licentie heeft waarvoor onderhoud, geheel ter discretie van Licentiegever, noodzakelijk wordt geacht.

ONDERHOUDSVERGOEDINGEN

Artikel 2
2.1. De Licentiehouder is uit hoofde van de Maatwerk Onderhoudsovereenkomst aan de Licentiegever een jaarlijkse onderhoudsvergoeding verschuldigd. De onderhoudsvergoeding wordt berekend aan de hand van de licentievergoeding voor de Maatwerkprogrammatuur, de verwachte onderhoudsinspanningen en het aantal Named Users, en kan telkens naar aanleiding van een door de Licentiegever gerealiseerde aanpassing van de Maatwerkprogrammatuur worden bijgesteld.

ONDERHOUDSDIENSTEN

Artikel 3
3.1 Indien de Licentiehouder met de Licentiegever een Maatwerk Onderhoudsovereenkomst sluit omvat het onderhoud:
* a)  het naar beste vermogen van de Licentiegever opsporen en herstellen van alle door de Licentiehouder gemelde Onvolkomenheden in de Maatwerkprogrammatuur in de Lopende Versie, alsmede in de door de Licentiegever aangebrachte aanpassingen daarvan;
* b)  het naar beste vermogen aanpassen van de Maatwerkprogrammatuur aan een Update of Upgrade (met een maximum van vier (4) keer per contractjaar), voor zover Licentiehouder in het kader van een Onderhoudsovereenkomst ten behoeve van de Software recht heeft op een Update en/of Upgrade.

3.2 Behoudens het gestelde onder artikel 3.3 draagt de Licentiegever zorg voor het onder- houd als omschreven in artikel 3.1 van deze Maatwerk Onderhoudsovereenkomst tot het moment dat de Lopende Versie twee Updates en/of Upgrades ouder is dan de op dat moment meest recente Update dan wel Upgrade

3.3. Indien de Maatwerkprogrammatuur in de Lopende Versie ter discretie van de Licentiegever niet langer te onderhouden is en Licentie- houder toch van de maatwerk functionaliteit gebruik wenst te maken, zal de Maatwerkprogrammatuur aangepast dienen te worden aan de meest recente Update dan wel Upgrade. De kosten van deze aanpassing vallen uitdrukkelijk niet onder de Maatwerk Onderhoudsovereenkomst en zullen door de Licentiegever apart aan de Licentiehouder worden geoffreerd in een Opdrachtbevestiging.

UITZONDERINGEN

Artikel 4
4.1 De onderhoudsdiensten op grond van de Maatwerk Onderhoudsovereenkomst omvatten niet:
* a)  het aanpassen van de Specificaties;
* b)  het geschikt maken van de Maatwerkprogrammatuur voor een andere dan het oorspronkelijke computersysteem, een andere licentiesamenstelling, of het geschikt maken van de Maatwerkprogrammatuur voor een andere productlijn van de Licentiegever.

4.2 De Licentiegever is niet verplicht de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 4.1 te verrichten. Indien Licentiegever niettemin, uitsluitend ter beoordeling van de Licentiegever, besluit deze werkzaamheden op verzoek van de Licentiehouder te verrichten, is de Licentiehouder daarvoor naast de onderhoudsvergoeding een vergoeding aan de Licentiegever verschuldigd tegen de tarieven zoals vermeld op de Prijslijst.

AANVANG EN BEËINDIGING

Artikel 5
5.1 De Maatwerk Onderhoudsovereenkomst treedt – onder omstandigheden met terugwerkende kracht – in werking op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de Licentiegever de Maatwerkprogrammatuur heeft opgeleverd conform artikel 6 van de Maatwerk Licentieovereenkomst.

5.2 Bij opzegging van de Maatwerk Onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een deel van de Maatwerkprogrammatuur conform artikel

7.5 van de Onderhoudsovereenkomst komen eventuele aan deze opzegging verbonden meerkosten voor noodzakelijke aanpassingen van de Maatwerkprogrammatuur voor rekening van Licentiehouder.

HOOFDSTUK III-B:

MAATWERK SUPPORTOVEREENKOMST

DE NAVOLGENDE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING TUSSEN LICENTIEGEVER EN LICENTIEHOUDER INDIEN LICENTIEHOUDER MET LICENTIEGEVER EEN MAATWERK SUPPORTOVEREENKOMST SLUIT MET BETREKKING TOT Somnia Consultancy B.V. MAATWERKPROGRAMMATUUR:

DEFINITIE EN TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1
1.1 Tenzij in deze Maatwerk Support overeenkomst anders wordt bepaald, hebben de met een hoofdletter geschreven woorden in deze Maatwerk Support overeenkomst de betekenis die daaraan in de Maatwerk Licentieovereenkomst en in artikel 1 van de Algemene Bepalingen wordt toegekend.

1.2 Met uitzondering van de artikelen 3.1, 5, 6, 7.1 en 7.5 zijn de voorwaarden uit de Onderhoudsovereenkomst van overeenkomstige toepassing op de Maatwerk Support overeenkomst.

1.3 De Maatwerk Support overeenkomst geeft de Licentiehouder het recht om gedurende de looptijd van deze Overeenkomst gebruik te maken van de door de Licentiegever aangeboden Supportdiensten zoals gedefinieerd in artikel 4.1 van de Onderhoudsovereenkomst en artikel 2 van deze Maatwerk Support overeenkomst.

SUPPORT

Artikel 2
2.1 De Licentiegever is slechts verplicht tot het verlenen van Supportdiensten op de Maatwerkprogrammatuur tot het moment dat de Lopende Versie twee Updates dan wel Upgrades ouder is dan de op dat moment meest recente Update dan wel Upgrade.

2.2 Bijbestellingen van de Maatwerkprogrammatuur zullen worden toegevoegd aan de lopende Maatwerk Support overeenkomst. De Licentiegever zal de Licentiehouder bij aanschaf van de uitbreiding van de Maatwerkprogrammatuur in kennis stellen van de aanvullende vergoeding voor de Supportdiensten.

SUPPORTVERGOEDINGEN

Artikel 3
3.1 De Licentiehouder is uit hoofde van de Maatwerk Support overeenkomst aan de Licentiegever een jaarlijkse support vergoeding verschuldigd. De support vergoeding wordt berekend aan de hand van de licentievergoeding voor de Maatwerkprogrammatuur, de verwachte support inspanningen en het aantal Named Users en kan telkens naar aanleiding van een door de Licentiegever gerealiseerde aanpassing van de Maatwerkprogrammatuur worden bijgesteld.

AANVANG EN BEËINDIGING

Artikel 4
4.1 De Maatwerk Support overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening van de Maatwerk Support overeenkomst.

4.2 Opzegging van de Maatwerk Support overeenkomst door één der partijen op grond van dit artikel tast het gebruiksrecht op de Maatwerkprogrammatuur niet aan.

4.3 Met uitzondering van het bepaalde in artikel 7.4 van de Onderhoudsovereenkomst is beëindiging van een deel van de Maatwerk Support overeenkomst niet mogelijk.

HOOFDSTUK IV:

CONSULTANCYOVEREENKOMST

DE OP DE ONDERTEKENDE REGISTRATIEKAART GENOEMDE LICENTIEHOUDER EN Somnia Consultancy B.V. C.Q. ÉÉN VAN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN DIE ALS SUBLICENTIEGEVER OPTREEDT (HIERNA TE NOEMEN: “LICENTIEGEVER”), KOMEN HIERBIJ OVEREEN ALS VOLGT:

DEFINITIES

Artikel 1
Tenzij in deze Consultancy overeenkomst anders wordt bepaald, hebben de met een hoofdletter geschreven woorden in deze Consultancy overeenkomst de betekenis die daaraan in artikel 1 van de Algemene Bepalingen wordt toegekend.

CONSULTANCYVERGOEDING

Artikel 2
2.1 De Licentiehouder is uit hoofde van de Consultancy overeenkomst aan de Licentiegever de door Licentiehouder en Licentiegever in de Consultancy overeenkomst en/of Opdracht(bevestiging) overeengekomen prijs en/of vermelde tarieven verschuldigd. Licentiegever behoudt zich het recht voor om andere vergoedingen in rekening te brengen, zoals maar niet beperkt tot meerwerk. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en exclusief reis-, verblijf- en hotelkosten. Facturatie vindt plaats op basis van bestede tijd per geheel uur. Consultancy diensten op locatie worden gefactureerd voor minimaal vier (4)
uur per bezoek per consultant. De uur tarieven worden op werkdagen na 18.00 uur verhoogd tot 150% van het normale tarief en tot 200% gedurende het weekend indien consultancy diensten gedurende deze uren door de Licentiehouder worden verlangd.

CONSULTANCYDIENSTEN

Artikel 3
3.1 De Licentiehouder heeft enkel recht op de door de Licentiegever te verrichten consultancy diensten, in de vorm en omvang zoals neergelegd in de Opdracht(bevestiging).

3.2 De door de Licentiegever ten behoeve van de Licentiehouder te verrichten consultancy diensten kunnen onder meer betrekking hebben op implementatie en/of installatie en/of inrichting en/of training in het gebruik van de Software en/ of de Maatwerkprogrammatuur van de Licentiehouder en worden per dagdeel verricht.

3.3 Alle auteursrechten, octrooirechten en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van Software en/of informatie met betrekking tot materialen, ‘tools’, rapporten en documentatie ontleend aan of verkregen middels de consultancy diensten zijn het exclusieve eigendom van de Licentiegever. Geen van de in de Consultancy overeenkomst opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan de Licentiehouder, noch wordt een dergelijke overdracht beoogd of bedoeld of kan als zodanig worden opgevat. De Licentiegever verleent de Licentiehouder het niet-exclusieve recht en de niet-exclusieve licentie om dergelijke materialen, ‘tools’, rapporten en documentatie te gebruiken gedurende de duur van de Licentieovereenkomst. Het is de Licentiehouder niet toegestaan dit recht – al dan niet tegen vergoeding – aan derden onder algemene of bijzondere titel over te dragen, inclusief doch niet beperkt tot door middel van een fusie en wijziging van Zeggenschap, of de Software, materialen, ‘tools’, rapporten en documentatie ontleend aan of verkregen middels de consultancy diensten te verhuren, in sub-licentie uit te geven, te verkopen, te vervreemden of te verpanden.

OPDRACHT(BEVESTIGING)

Artikel 4
4.1 Indien de Licentiehouder consultancy diensten wil afnemen, dan dient de Licentiehouder daartoe minimaal 14 Werkdagen voor de door de Licentiehouder gewenste aanvangsdatum contact op te nemen met de Licentiegever, die de af te nemen consultancy diensten vervolgens zal inplannen, daarbij voor zover mogelijk rekening houdend met de door de Licentiehouder gewenste planning. De Licentiegever kan de door de Licentiehouder gewenste planning niet garanderen.

4.2 De Licentiegever zal de door de Licentiehouder gewenste consultancy diensten in een Opdrachtbevestiging aan de Licentiehouder bevestigen en daarbij een planning van de consultancy diensten vermelden. De consultancy diensten worden slechts verricht na ontvangst van een door de Licentiehouder voor akkoord ondertekende Opdracht (bevestiging).

4.3 Als er een Opdracht(bevestiging) tot stand is gekomen tussen de Licentiegever en de Licentiehouder zal de Licentiegever, met inbreng van de Licentiehouder, een plan van aanpak maken. De consultancy diensten worden slechts verricht na ontvangst van een door de Licentiehouder voor akkoord ondertekend plan van aanpak.

4.4 De Licentiehouder kan tot 5 (vijf) Werkdagen voor de in de Opdracht(bevestiging) overeengekomen (aanvangs)datum van de consultancy-
diensten de afname van de consultancy diensten annuleren dan wel de Licentiegever verzoeken om een nieuwe (aanvangs)datum te bepalen, welke nieuwe (aanvangs)datum niet eerder dan de oorspronkelijke (aanvangs)datum zal liggen. Een nieuwe (aanvangs)datum zal in de vorm van een door de Licentiehouder voor akkoord te ondertekenen Opdracht(bevestiging) worden vastgelegd. Indien de Licentiehouder de hier- voor genoemde termijn van 5 (vijf) Werkdagen niet in acht neemt, dan heeft de Licentiegever het recht de alsdan niet afgenomen consultancy diensten bij de Licentiehouder in rekening te brengen.

4.5 Licentiegever zal zich inspannen om de in de Opdracht(bevestiging) overeengekomen consultancy diensten te verrichten binnen de daarvoor overeengekomen termijnen. Alle door Licentiegever genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Opdracht(- bevestiging)aan Licentiegever bekend waren. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Licentiegever niet in verzuim.

4.6 De artikelen 9 en 15 van de Algemene Bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing.

INSPANNINGEN LICENTIEGEVER

Artikel 5
5.1 Licentiegever zal de consultancy diensten naar beste kunnen verrichten en zich naar beste kunnen inspannen de consultancy diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Licentiehouder schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

5.2 Indien in de Opdracht(bevestiging) is overeengekomen dat de consultancy diensten in fasen zullen plaatsvinden, is Licentiegever gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de Licentiehouder de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

UITVOERING CONSULTANCY DIENSTEN

Artikel 6
6.1 Licentiegever is steeds gerechtigd de persoon die feitelijk aan de Consultancy overeenkomst uitvoering geeft, de consultant, te vervangen. Indien de Consultancy overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Licentiegever steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
6.2 Licentiegever is steeds gerechtigd – indien hij dit wenst dan wel noodzakelijk acht voor een juiste uitvoering van de haar verstrekte Opdracht(bevestiging)- bij de uitvoering van de Consultancy overeenkomst andere deskundigen in te schakelen waarvan de kosten na overleg en overeenstemming aan Licentiehouder zullen worden doorberekend.
6.3 De consultancy diensten worden op Werkdagen tijdens normale kantoortijden verricht, met recht op dertig (30) minuten lunchtijd.
6.4 Elke dag wordt afgesloten met het opstellen van een bezoekverslag door de consultant, welk bezoekverslag door de Licentiehouder dient te worden afgetekend en door Licentiegever via de Customer Portal wordt overlegd aan de Licentiehouder. Als de Licentiehouder niet akkoord is met de inhoud van het bezoekverslag zal de Licentiehouder de Licentiegever hiervan binnen 14 dagen na publicatie van het bezoekverslag op de Customer Portal schriftelijk op de hoogte stellen. Als een dergelijk bericht niet binnen de gestelde termijn is ontvangen wordt de inhoud van het bezoekverslag geacht als compleet en juist te zijn geaccepteerd door de Licentiehouder.

MEERWERK

Artikel 7
7.1 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk in de Opdracht (bevestiging) is overeengekomen, is Licentiegever gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Licentiehouder op te volgen. Licentiegever is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die niet overeenstemmen met de inhoud van de in de Opdracht (bevestiging) beschreven consultancy diensten; indien dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden door Licentiehouder worden vergoed conform meerwerk, als neergelegd in artikel 7.2.

7.2 Indien de door de Licentiehouder verzochte consultancy diensten het in de Opdracht (bevestiging) door Licentiegever naar beste weten ingeschatte aantal benodigde uren voor de uitvoering van de verzochte consultancy diensten overschrijdt, dan kunnen de consultancy diensten voor de Licentiehouder worden verricht op basis van de bij de Licentiegever gebruikelijke tarieven, waartoe tussen Licentiegever en Licentiehouder een afzonderlijke Opdracht(bevestiging) zal worden aangegaan.

VERPLICHTINGEN LICENTIEHOUDER

Artikel 8
8.1 Licentiehouder zal Licentiegever steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de consultancy diensten nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle daarvoor benodigde medewerking verlenen.

8.2 Licentiehouder is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van de apparatuur, programmatuur en van de door Licentiegever te verlenen diensten (in zijn organisatie) alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

8.3 Licentiehouder is ervoor verantwoordelijk dat het computersysteem voldoet aan de Systeemeisen. Mocht bij aanvang van de consultancy diensten blijken dat dat niet het geval is, dan is Licentiegever gerechtigd de consultancy dagen te factureren die zij redelijkerwijs niet kon invullen, omdat het computersysteem bij de Licentiehouder niet voldoet aan de Systeemeisen, danwel (ter discretie van de Licentiegever) de kosten door te berekenen die Licentiegever heeft moeten maken om het computersysteem werkend te krijgen conform de Systeemeisen.

8.4 Licentiehouder zal Licentiegever vrijwaren voor aanspraken van derden, Medewerkers van Licentiehouder daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Opdracht (bevestiging) schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Licentiehouder of van onveilige situaties in diens organisatie.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 9
De Algemene Bepalingen van Licentiegever maken integraal onderdeel uit van deze Consultancy overeenkomst en worden geacht integraal in deze Consultancy overeenkomst te zijn opgenomen.

HOOFDSTUK V:

ALGEMENE BEPALINGEN Somnia Consultancy B.V.

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1
Voor de volgende begrippen gelden in deze Algemene Bepalingen en in de Overeenkomsten de volgende definities:
* a)  “Algemene Bepalingen”: deze Algemene Bepalingen van Licentiegever, of van een Gelieerde Onderneming van Licentiegever die deze Algemene Bepalingen gebruikt;
* b)  “Customer Portal”: het afgeschermde deel van de door de Licentiegever aangegeven website, waartoe Named Users toegang krijgen door middel van een door de Licentiegever verstrekte User-ID;
* c)  “Dochteronderneming”: een rechtspersoon waarin de Licentiehouder of één of meer van zijn Gelieerde Ondernemingen al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen en daarmee het beleid van de aan de rechtspersoon verbonden onderneming kan bepalen;
* d)  “Documentatie”: de schriftelijke en/of elektronische documentatie behorende bij de Software of de Maatwerkprogrammatuur;
* e)  “Gelieerde Onderneming”: een groepsonderneming van de Licentiehouder in de juridische betekenis (van artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek), alsmede ieder andere onderneming of partnerschap waarin de Licentiehouder een beslissende stem heeft bij wet, overeenkomst of anderszins;
* f)  “Licentiefile”: het door de Licentiegever aan de Licentiehouder verstrekte bestand waarmee administraties en/of databases en Named Users in de Software kunnen worden aangemaakt;
* g)  “Licentiegever”: Somnia Consultancy B.V. c.q. één van haar dochtermaatschappijen die als (sub-) licentiegever optreedt;
* h)  “Licentiehouder”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst met de Licentiegever is aangegaan;
* i)  “Licentieovereenkomst”: de overeenkomst tussen de Licentiegever en de Licentiehouder waarin de rechten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de Software (zoals nader omschreven in Hoofdstuk I) zijn opgenomen;
* j)  “Maatwerkprogrammatuur”: de door de Licentiegever in opdracht van de Licentiehouder conform de Specificaties ontwikkelde Maatwerkprogrammatuur en/of software- componenten die niet tot de standaard programmatuur behoren;
* k)  “Medewerker”: een natuurlijk persoon in dienst van Licentiegever of Licentiehouder, dan wel een natuurlijk persoon die bevoegd is werkzaamheden te verrichten ten behoeve van en/of onder de verantwoordelijkheid van Licentiegever dan wel Licentiehouder;
* l)  “Named User”: de natuurlijk persoon voor wie een User-ID is aangemaakt, welk User-ID toegang geeft tot de Software (ongeacht of deze natuurlijk persoon de Software gebruikt of niet) en/of tot de Customer Portal;
* m) “Onderhoudsovereenkomst”: de overeenkomst tussen de Licentiegever en de Licentiehouder waarin de rechten en verplichtingen met betrekking tot het onderhoud ten aanzien van de Software, zoals nader omschreven in Hoofdstuk II, zijn opgenomen;
* n)  “Onvolkomenheid”: alle substantiële tekortkomingen in de Software die het functioneren daarvan als omschreven in de bijbehorende Documentatie in belangrijke mate in de weg staan. Het ontbreken van functionaliteit in een nieuwe Upgrade en/of Update van de Software die wel aanwezig was in een eerdere Upgrade en/of Update wordt niet als een Onvolkomenheid beschouwd;
* o)  “Opdracht(bevestiging)”: het door beide partijen ondertekende schriftelijke of elektronische document bevattende de commerciële aanbieding van Licentiegever aan Licentiehouder op basis waarvan een Overeenkomst tot stand komt;
* p)  “Overeenkomst”: de Licentieovereenkomst en/of de Onderhoudsovereenkomst en/
of de Somnia Consultancy B.V. Licentie- en Onderhoudsovereenkomst en/of de Somnia Consultancy B.V. Support overeenkomst en/of de Maatwerk Licentieovereenkomst en/of de Maatwerk Onderhoudsovereenkomst en/ of de Maatwerk Support overeenkomst en/ of de Consultancyovereenkomst en/of enige andere overeenkomst tussen Licentiegever en Licentiehouder, met inbegrip van deze Algemene Bepalingen;
* q)  “Prijslijst”: de te eniger tijd van toepassing zijnde officiële prijslijst van de Licentiegever die als zodanig door Licentiegever op de Customer Portal wordt weergegeven of op andere wijze aan Licentiehouder ter beschikking wordt gesteld;
* r)  “Prolongatiedatum”: de datum waarop de Overeenkomst (stilzwijgend) wordt verlengd overeenkomstig het bepaalde in de betreffende Overeenkomst;
* s)  “Registratiekaart”: de door (een bevoegde Medewerker van) de Licentiehouder in te vullen kaart waarmee hij aangeeft met Licentiegever een Overeenkomst aan te willen gaan en zich akkoord verklaart met de in de Overeenkomst genoemde voorwaarden;
* t)  “Software”: de standaard (uitvoerbare) software van de Licentiegever die krachtens de Licentieovereenkomst aan de Licentiehouder is geleverd dan wel via de Customer Portal ter beschikking is gesteld, evenals alle door de Licentiegever aan de Licentiehouder verstrekte Updates en Upgrades. Onder Software wordt niet begrepen meegeleverde software van derden;
* u)  “Systeemeisen”: de van tijd tot tijd door de Licentiegever voorgeschreven minimale eisen aan het computersysteem van de Licentiehouder ten aanzien van hardware en software van derden;
* v)  “Update” (maintenance release): een versie van de Software waarin een kleine aanpassing, een oplossing van een Onvolkomenheid, dan wel een verbetering is gemaakt;
* w) “Upgrade” (release): een versie van de Software waarin een belangrijke wijziging in de functionaliteit is gemaakt;
* x)  “User-ID”: een uitsluitend voor de Named User bestemde code, bestaande uit een gebruikersnaam en een wachtwoord. De User-ID mag uitsluitend door de Named User worden gebruikt;
* y)  “Vertrouwelijke Informatie”: de informatie van Licentiehouder en/of Licentiegever met een vertrouwelijk karakter, zoals maar niet beperkt tot bedrijfsgeheimen, know how en source codes, daaronder begrepen (I) informatie die schriftelijk als “vertrouwelijk” is aangeduid, (II) informatie die niet algemeen bekend is, (III) informatie die niet algemeen toegankelijk is gemaakt door de partij waarop de informatie betrekking heeft en/of waarvan de informatie afkomstig is, en/ of (IV) informatie waarvan het vertrouwelijke karakter bij de andere partij redelijkerwijs bekend moet worden verondersteld;
* z)  “Werkdagen”: algemeen geaccepteerde werkdagen in het land van de Licentiegever of zijn Gelieerde Ondernemingen waaruit onderhouds- en support diensten geleverd worden, met uitzondering van officiële vrije dagen;
aa)“Zeggenschap”: de mogelijkheid om op grond van feitelijke of juridische omstandigheden een beslissende stem uit te oefenen op de activiteiten van de aan een rechtspersoon verbonden onderneming.

AANBIEDING EN OVEREENKOMST

Artikel 2
2.1 Deze Algemene Bepalingen zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en op iedere overeenkomst krachtens welke de Licentiegever goederen van welke aard dan ook levert of zou kunnen leveren en/of diensten van welke aard dan ook verricht of zou kunnen verrichten, ook indien deze goederen of diensten in deze Algemene Bepalingen of in de Overeenkomst niet nader worden gespecificeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Een niet tot een bepaalde (rechts)persoon gerichte aanbieding of prijsopgave van de Licentiegever is vrijblijvend en herroepelijk en dient te worden beschouwd als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. Het staat de Licentiegever vrij om zonder opgave van redenen opdrachten niet te aanvaarden.

2.3 De Licentiegever is gerechtigd de Algemene Bepalingen en de Overeenkomsten eenzijdig te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden zoveel mogelijk twee (2) maanden voor de inwerkingtreding ervan aan de Licentiehouder aangekondigd. Het is de Licentiehouder toegestaan een Overeenkomst te beëindigen binnen twee (2) weken nadat de wijzigingen in de Algemene Bepalingen en de Overeenkomsten door de Licentiegever zijn aangekondigd indien de wijzigingen materieel en/of onredelijk bezwarend zijn voor de Licentiehouder. Prijsstijgingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.2 van de Algemene Bepalingen worden niet geacht materieel of onredelijk bezwarend te zijn. Bij bezwaar van de Licentiehouder eindigt de Overeenkomst alsdan op het moment dat de wijzigingen in werking treden. Deze beëindiging geeft geen recht op teruggave aan Licentiehouder van licentie-, onderhoud- of enige andere vergoeding.
Bij gebreke van schriftelijk, uitdrukkelijk bezwaar tegen de aangekondigde wijziging(en) binnen de gestelde termijn wordt Licentiehouder geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

PRIJS EN BETALING

Artikel 3
3.1 Alle prijzen en andere tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van de Licentiehouder komen en tussentijds kunnen worden aangepaste conform veranderingen die van overheidswege worden opgelegd.

3.2 De Licentiegever is gerechtigd de met de Licentiehouder overeengekomen vergoedingen jaarlijks aan te passen. De aanpassing van de vergoedingen wordt tijdig aangekondigd via de Customer Portal of op enige andere schriftelijke wijze. De Licentiehouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze aanpassingen indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (reeks: alle huishoudens 2018 = 100). Bij prijsstijgingen boven dit genoemde prijsindexcijfer kan de Licentiehouder de Overeenkomst opzeggen tegen de prolongatie datum door middel van een schriftelijke kennisgeving per aangetekende post aan de Licentiegever binnen twee (2) weken na bekendmaking van de prijsverhoging. Indien de Licentiehouder niet binnen de genoemde periode van twee (2) weken op een aangekondigde prijsverhoging reageert, wordt de Licentiehouder geacht de nieuwe prijsvoorwaarden van de Licentiegever te hebben aanvaard.

3.3 Betaling door de Licentiehouder dient te geschieden overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient de betaling te geschieden in euro’s binnen dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum. Het totale bedrag dient te worden voldaan zonder enige inhouding of verrekening. De Licentiegever behoudt zich het recht voor geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen voor de Software en voor te verlenen diensten.

3.4 Indien de Licentiehouder zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van artikel 3.3 van deze Algemene Bepalingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt, is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De Licentiehouder is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand. Indien Licentiegever, nadat de betaling opeisbaar is geworden en de Licentiehouder niet is overgegaan tot betaling, verzoekt tot betaling van enkel de hoofdsom, betekent dit nimmer dat Licentiegever afziet van bovengenoemde rente. Licentiehouder blijft te allen tijde de rente verschuldigd vanaf het moment dat de betaling opeisbaar werd.

3.5 Alle kosten die de Licentiegever zowel in als buiten rechte heeft gemaakt, met inbegrip van redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten, ten gevolge van het niet nakomen door de Licentiehouder van zijn verplichtingen onder een Overeenkomst ko- men voor rekening van de Licentiehouder. De door de Licentiegever gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom van de vordering, met een minimum bedrag van EUR 250.

3.6 De Licentiehouder is onder welke omstandigheid dan ook niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten, zelfs als de Licentiegever zijn verplichtingen uit hoofde van de Algemene Bepalingen en de Overeenkomsten niet nakomt.

3.7 Betalingen van de Licentiehouder strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.

GEHEIMHOUDING

Artikel 4
4.1 Elk van beide partijen zal Vertrouwelijke Informatie omtrent of van de andere partij niet openbaar maken of gebruiken anders dan voor het doel waarvoor de Vertrouwelijke Informatie verkregen is, behoudens voor zover de openbaarmaking of het gebruik noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst.

4.2 Elk van beide partijen neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde zijn geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel 4 opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens – al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de Vertrouwelijke Informatie – indien die informatie of gegevens:
* (I)  reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen;
* (II)  onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij;
* (III)  algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of
(IV)door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden.
De geheimhouding verplichtingen ingevolge dit artikel 4 gelden eveneens niet voor zover Vertrouwelijke Informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

4.3 Partijen staan er voor in dat hun Medewerkers alsmede door partijen ingeschakelde derden de geheimhouding verplichtingen, als hierboven in artikelen 4.1 en 4.2 beschreven, nakomen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 5
5.1 Alle door de Licentiegever aan de Licentiehouder geleverde en de te leveren zaken, zoals maar niet beperkt tot Software, cdroms, DVD’s en Documentatie worden gedurende de looptijd van de Overeenkomst in bruikleen aan de Licentiehouder verstrekt en blijven te allen tijde volledig eigendom van de Licentiegever. Zelfs in het geval er sprake kan zijn van een rechtsgeldige eigendomsoverdracht, blijven bovengenoemde goederen na levering eigendom van Licentiegever.

5.2 Het is de Licentiehouder niet toegestaan de door de Licentiegever in bruikleen verstrekte zaken te bezwaren, vervreemden, verhuren dan wel anderszins aan derden ter beschikking te stellen.

5.3 Indien beslag wordt gelegd op krachtens de Overeenkomst door de Licentiegever aan de Licentiehouder geleverde zaken dan wel vermogensrechten, dient de Licentiehouder de Licentiegever hiervan onverwijld in kennis te stellen. In geval van een dergelijke beslaglegging of indien de Licentiehouder surséance van betaling wordt verleend of de Licentiehouder failliet wordt verklaard, dient de Licentiehouder de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of de curator onverwijld in kennis te stellen van het eigendomsrecht dat de Licentiegever heeft op de zaken en/of vermogensrechten.

5.4 Onverminderd het hiervoor bepaalde wordt op geen enkel moment enig (deel van een) intellectueel eigendomsrecht of andere recht dat Licentiegever heeft ten aanzien van de Software aan de Licentiehouder overgedragen noch wordt een dergelijke overdracht bedoeld, of kan als zodanig worden opgevat.

5.5 Na afloop van de Overeenkomst is de Licentiehouder verplicht om de aan hem geleverde zaken binnen twee (2) weken aan de Licentiegever te retourneren.

MEDEWERKING VAN DE LICENTIEHOUDER

Artikel 6
6.1 De Licentiehouder is zich ervan bewust dat het operationeel houden van de Software een ononderbroken proces is, waarin door alle betrokken partijen tijd, geld en energie geïnvesteerd dient te worden. Daarom dient de Licentiehouder zoveel mogelijk zijn medewerking te verlenen bij het nakomen door de Licentiegever van zijn verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst. De Licentiehouder dient de Licentiegever te allen tijde alle nuttige en noodzakelijke informatie te verstrekken en hij staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie.

6.2 Licentiehouder dient wijzigingen van bedrijfsgegevens als vermeld op de Registratiekaart alsmede overige relevante informatie tijdig en schriftelijk aan Licentiegever door te geven.

6.3 De Licentiehouder is verantwoordelijk voor (I) het juiste gebruik en de juiste toepassing van de door de Licentiegever in licentie verstrekte Software en diensten; (II) de implementatie in zijn organisatie van de vereiste procedures; (III) de beveiliging van informatie, zoals het maken van reservekopieën van gegevensbestanden; en (IV) het voldoen aan de Systeemeisen. De Licentiehouder zal eveneens alle door de Licentiegever aan de Licentiehouder ter beschikking gestelde nieuwe Updates en/of Upgrades tijdig en op juiste wijze (doen) installeren. Het is de Licentiehouder niet toegestaan bestanden te wijzigen, extra bestanden aan de Software toe te voegen of, behoudens de in de Software of Documentatie genoemde gevallen, bestanden anderszins te wijzigen.

6.4 Indien is overeengekomen dat de Licentiehouder materialen of gegevens aan de Licentiegever zal verstrekken met gebruikmaking van gegevensdragers van derden, dienen de bedoelde gegevensdragers te voldoen aan de door de Licentiegever vereiste specificaties voor het verrichten van deze werkzaamheden, alsmede vrij te zijn van enige latentie zoals virussen, worms, trojan horses, logic bombs, etc.

6.5 Indien de Licentiehouder nalaat die informatie te verstrekken die door de Licentiegever verlangd wordt teneinde zijn verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst tijdig na te kunnen komen, of indien de Licentiehouder anderszins nalaat zijn verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst na te komen, dan is de Licentiegever gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten en de Licentiehouder voor de ontstane vertraging een extra vergoeding in rekening te brengen.

6.6 Indien de Medewerkers van Licentiegever hun werkzaamheden op locatie bij de Licentiehouder dienen te verrichten, zal de Licentiehouder ervoor zorgen dat deze Medewerkers hun werkzaamheden ongestoord kunnen verrichten. De Licentiehouder zal aan alle redelijke, namens de Licentiegever door die Medewerkers gedane verzoeken kosteloos gehoor geven. De Licentiehouder verschaft de genoemde Medewerkers toegang tot alle Software, Documentatie en andere materialen en tot elke locatie waar de door de Licentiegever verstrekte goederen zich bevinden.

CUSTOMER PORTAL

Artikel 7
7.1 De Licentiegever verschaft aan de Licentiehouder toegang tot de Customer Portal door middel van het verlenen van een User-ID.

7.2 Vanaf de Customer Portal kan onder meer informatie worden verkregen, Updates en Upgrades worden gedownload en kan ondersteuning aan Licentiehouder en zijn Medewerkers worden geboden.

7.3 De Licentiegever heeft te allen tijde het recht om de toegang tot de Customer Portal voor onbepaalde tijd te beperken of te blokkeren, indien vermoeden van misbruik of anderszins oneigenlijk gebruik aanwezig is, al dan niet door de Licentiehouder of één of meerdere van zijn Medewerkers veroorzaakt. Op verzoek van de Licentiehouder zal de Licentiegever de redenen voor de beperking of blokkering verschaffen.

7.4 De Licentiehouder draagt er zorg voor dat de aan hem op grond van artikel 7.1 toegekende bevoegdheid uitsluitend wordt gedelegeerd aan Medewerkers.

7.5 De Licentiehouder staat er voor in dat zijn Medewerkers op een verantwoordelijke wijze omgaan met de toegang tot de Customer Portal en de daaruit verkregen informatie, terwijl de Licentiehouder tevens onvoorwaardelijk de verantwoordelijkheid houdt en/of aanvaardt voor enige informatie die zijn Medewerkers op de Customer Portal toevoegen.

7.6 De Licentiehouder dient zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor het User-ID. Het User-ID is niet overdraagbaar en zal niet worden gebruikt buiten de organisatie van de Licentiehouder. De Licentiehouder en zijn Medewerkers zijn ten aanzien van hun User-ID verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzichte van een ieder. De Licentiehouder is aansprakelijk voor ieder gebruik van de Customer Portal onder zijn User-ID, ongeacht of dit gebruik door Licentiehouder is toegestaan. Zodra de Licentiehouder weet of reden heeft om te vermoeden dat derden kennis hebben van zijn User-ID, zal de Licentiehouder de Licentiegever daarvan onverwijld in kennis stellen, onverminderd de verplichting van de Licentiehouder om zelf direct maatregelen te treffen tegen die derden.

7.7 De Licentiehouder en zijn Medewerkers zullen regelmatig en in ieder geval voordat toegang wordt gezocht tot de Customer Portal met behulp van de meest recente versies van anti-virusprogramma’s en andere programma’s hun systeem, (personal) computers, hardware en informatiedragers scannen op latenties zoal computervirussen, worms, trojan horses, logic bombs en andere denkbare schadelijke programma’s, en – indien deze zich voordoen – onverwijld passende maatregelen treffen.

7.8 De door of namens Licentiegever via de Customer Portal ter beschikking gestelde informatie wordt, tenzij anders vermeld, onder voorbehoud beschikbaar gesteld en zonder dat de Licentiehouder of derden daaraan enige rechten kunnen ontlenen.

KLACHTEN

Artikel 8
De Licentiehouder dient Licentiegever binnen twee (2) weken na het beschikbaar stellen van in licentie verstrekte Software of na het verrichten van werkzaamheden door de Licentiegever, schriftelijk in kennis te stellen van eventuele klachten met betrekking tot een onjuiste levering of verrichting van een onjuiste of gebrekkige dienst door de Licentiegever. Een dergelijke kennisgeving schort de betalingsverplichting van de Licentiehouder jegens Licentiegever niet op, noch wordt deze kennisgeving geacht een uitbreiding te vormen van de in de Licentie overeenkomst genoemde verplichtingen omtrent het functioneren van de Software. Het is de Licentiehouder niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van de Licentiegever goederen aan de Licentiegever te retourneren.

(LEVERINGS)TERMIJNEN

Artikel 9
Alle (leverings)termijnen worden door de Licentiegever naar beste weten vastgesteld en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Zodra de Licentiegever op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering van goederen en/of diensten mogelijk in de weg staat, treedt hij in overleg met de Licentiehouder. De Licentiehouder heeft in geen geval recht op schadevergoeding in verband met een te late levering. De Licentiegever heeft te allen tijde het recht deelleveringen te verrichten.

NIET NAKOMING EN BEËINDIGING

Artikel 10
10.1 Indien de Licentiehouder verzuimt zijn verplichtingen uit hoofde van de Algemene Bepalingen en de Overeenkomsten na te komen, is de Licentiegever gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten totdat Licentiehouder volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan, inclusief betaling van de vertragingsrente en incassokosten.

10.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van de Onderhoudsovereenkomst en artikel 2.3. en artikel 3.2 van de Algemene Bepalingen, kan een Overeenkomst schriftelijk, zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien: a) de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, alsnog nalaat zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen binnen dertig (30) kalenderdagen na de ingebrekestelling; b) een wijziging in de Zeggenschap over de Licentiehouder plaatsvindt.

10.3 De Licentiegever is gerechtigd een Overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijke ingang te beëindigen op het moment dat de Licentiehouder aan de Licentiegever mededeelt niet meer in staat of bereid te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, dan wel op het moment dat de Licentiegever uit de omstandigheden moet afleiden dat de Licentiehouder niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, dan wel op het moment dat de Licentiehouder zijn activiteiten staakt. Een Overeenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het moment dat de (onderneming van de) Licentiehouder geliquideerd wordt, surséance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard.

10.4 De Licentiegever is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten ge- volge van een ontbinding of beëindiging als beschreven in de voorgaande leden van dit artikel.

10.5 Tenzij in enige Overeenkomst uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, zullen alle rechten, verplichtingen en activiteiten van de partijen in geval van beëindiging van een Overeenkomst ophouden te bestaan op het moment van de beëindiging, met uitzondering van het bepaalde in de artikelen 4, 5, 11, 13 en 17 van de Algemene Bepalingen. Bij beëindiging van de Licentie overeenkomst zal de Licentiehouder terstond al het gebruik van de door de Licentiegever geleverde Software, Documentatie en andere materialen staken en gestaakt houden en zal hij al die Software, Documentatie en andere materialen aan de Licentiegever retourneren overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.1 van deze Algemene Bepalingen. Licentiegever zal bij beëindiging van een Overeenkomst, om welke reden dan ook, geen licentie- en/of ondehouds- en/of support of andere vergoedingen restitueren.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 11
11.1 Licentiegever, haar wettelijke vertegenwoordigers, haar werknemers, en door haar ingeschakelde derden in de uitvoering van haar verplichtingen, kunnen slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade aan zaak of persoon welke het gevolg is van opzet of grove schuld van Licentiegever, haar wettelijke vertegenwoordigers, haar werknemers en door haar ingeschakelde derden. Voorzover wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, is de Licentiegever, haar wettelijke vertegenwoordigers, haar werknemers, en door haar ingeschakelde derden slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel 11.

11.2 In het geval van lichamelijk letsel, ongeacht of dit letsel de dood tot gevolg heeft, is de aansprakelijkheid van de Licentiegever in ieder geval beperkt tot een bedrag van EUR 500.000 per schade toebrengende gebeurtenis. In het geval van zaakschade is de aansprakelijkheid van de Licentiegever in ieder geval beperkt tot EUR 50.000 per schade toebrengende gebeurtenis. In beide gevallen geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.

11.3 Licentiegever is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het niet voldoen aan de Systeemeisen, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Licentiehouder, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Licentiehouder aan Licentiegever voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Licentiehouder aan Licentiegever voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs indien de Licentiegever in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade. Licentiegever is tevens niet aansprakelijk voor schade door gebruik van de Software buiten Nederland door Licentiehouder dan wel haar Dochteronderneming.

11.4 Voor zover de Licentiegever geen aanspraak kan maken op de in artikel 11.2 en artikel 11.3 omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen, is zijn aansprakelijkheid te allen tijde per geval beperkt tot een bedrag gelijk aan 50% van alle in de twaalf (12) maanden voorafgaande aan het verzuim na ingebrekestelling, op basis van een met de Licentiehouder gesloten Overeenkomst, gefactureerde bedragen, exclusief BT W. Indien en voor zover in een Overeenkomst in periodieke betalingen wordt voorzien, is de Licentiegever in geen geval meer dan 50% verschuldigd van alle in de zes (6) maanden voorafgaand aan zijn verzuim gefactureerde bedragen. Voor zover de Licentiegever ook geen aanspraak kan maken op de in dit artikel 11.4 bovengenoemde beperking, geldt dat de aansprakelijkheid van de Licentiegever in ieder geval beperkt is tot EUR 10.000. Op de in dit artikel. 11.4 bedoelde bedragen worden crediteringen door de Licentiegever aan de Licentiehouder in mindering gebracht.

11.5 De Licentiehouder erkent en aanvaardt dat de licentievergoeding voor de Software is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel 11 en de bepalingen als bedoeld in artikel 6 van de Licentieovereenkomst.

11.6 De Licentiehouder erkent en aanvaardt dat de Software nimmer perfect of 100% vrij van Onvolkomenheden kan zijn of dat alle Onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van de Overeenkomst aanvaardt de Licentiehouder de Software in de toestand waarin deze zich bevindt op de datum van levering (“as is”).

11.7 De Licentiehouder vrijwaart de Licentiegever, haar wettelijke vertegenwoordigers, haar werknemers en door haar ingeschakelde derden in de uitvoering van haar verplichtingen, voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst, tenzij de Licentiehouder deze aanspraken jegens de Licentiegever met inachtneming van het in dit artikel 11 bepaalde geldend zou kunnen maken indien de Licentiehouder de schade zelf zou hebben geleden.

11.8 De aansprakelijkheid van de Licentiegever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst met de Licentiehouder ontstaat in alle gevallen slechts indien de Licentiehouder de Licentiegever onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en de Licentiegever na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Licentiegever in staat is adequaat te reageren.

11.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Licentiehouder de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Licentiegever meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen de Licentiegever vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden nadat de schade zich heeft geopenbaard.

11.10 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien de Licentiehouder heeft verzuimd maatregelen te nemen om (I) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; of (II) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat.

11.11 Bovenstaande beperkingen en uitsluitingen gelden in volle omvang voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, zelfs indien de Licentiegever er niet in slaagt problemen met de Software te verhelpen.

UITSLUITING

Artikel 12
Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de Overeenkomst is opgenomen, geeft de Licentiegever geen andere of nadere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de aan de Licentiehouder geleverde Software, Documentatie, materialen of diensten en de Licentiegever wijst hierbij af alle andere garanties, toezeggingen of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel of een doel voortvloeiend uit een gebruik of handelsgebruik) met betrekking tot de Software, Documentatie, materialen en diensten.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Artikel 13
13.1 Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de Software, Maatwerkprogrammatuur en Documentatie, zijn het exclusieve eigendom van de Licentiegever of diens licentiegever(s). Geen van de in de Overeenkomsten en/of Algemene Bepalingen opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan de Licentiehouder, noch wordt een dergelijke overdracht bedoeld of kan als zodanig worden opgevat.

13.2 Het is de Licentiehouder niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van de Licentiegever op of in de Software, of Documentatie te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is de Licentiehouder niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van de Licentiegever of een gelijksoortige daarmee te associëren naam te registreren in enig rechtsgebied, waar dan ook ter wereld. Al het gebruik van de merken en overige intellectuele eigendomsrechten van Somnia Consultancy B.V., evenals de goodwill die daaruit voortvloeit, zal aan Somnia Consultancy B.V. ten goede komen.

13.3 De Licentiegever vrijwaart de Licentiehouder voor elke schadevergoeding en alle kosten en onkosten waartoe de Licentiehouder ingevolge een door een derde ingestelde rechtsvordering wordt veroordeeld in verband met een inbreuk of vermeende inbreuk op geldige octrooien, auteursrechten, merken of andere rechten van derden met betrekking tot krachtens een Overeenkomst in licentie verstrekte Software of enig deel daarvan, beperkt tot het gebied waarvoor de in licentie verstrekte Software is afgegeven en welke het gevolg is van het gebruik van de Software door de Licentiehouder in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst en de Documentatie, mits de Licentiehouder de Licentiegever onmiddellijk schriftelijk van een dergelijke rechtsvordering in kennis stelt wanneer deze aanhangig wordt gemaakt, de rechtsvordering betrekking heeft op rechten van de derde in een land dat is aangesloten bij de Conventie van Bern terzake de bescherming van werken van letterkunde en kunst, Licentiehouder aan Licentiegever toestaat naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende aanspraken te voeren en een schikking te treffen en Licentiehouder daarbij op eerste verzoek van Licentiegever alle relevante informatie en andere medewerking aan verstrekt.

13.4 Indien een gerechtelijk verbod op het gebruik door de Licentiehouder van de Software is opgelegd vanwege een inbreuk makende handeling als hiervoor bedoeld of indien, naar het oordeel van de Licentiegever, de kans bestaat dat de Software het onderwerp zal zijn van een succesvolle vordering wegens inbreuk, dan heeft de Licentiegever het recht om naar eigen keuze en voor eigen rekening (I) voor de Licentiehouder het recht te verkrijgen de Software te blijven gebruiken zoals bepaald in de Licentie- overeen- komst; (II) de Software te vervangen of zodanig aan te passen, dat deze niet langer inbreuk maakt, mits de functionaliteit daarvan wezenlijk ongewijzigd blijft; of (III) indien de voorgaande opties (I) en (II) redelijkerwijs niet haalbaar zijn, de licentieovereenkomst evenals de uit hoofde van de Licentieovereenkomst toegekende rechten met betrekking tot die inbreuk makende Software te beëindigen en de Licentiehouder een bedrag voor die inbreuk makende Software terug te storten, met dien verstande dat het terug te storten bedrag maximaal het totaal door Licentiehouder betaalde bedrag aan licentievergoedingen voor de Software is, welke totale licentievergoedingen lineair worden afgeschreven over een periode van drie (3) jaar, met ingang van de dag waarop de Overeenkomst van kracht is geworden dan wel een andere ingangsdatum zoals expliciet tussen Licentiegever en Licentiehouder overeengekomen, waardoor het effectieve gebruik van die Software door de Licentiehouder gedurende die periode wordt verdisconteerd.

13.5 Onverminderd het in artikel 13.3 bepaalde, is de Licentiegever uit hoofde van dit artikel 13 niet aansprakelijk jegens de Licentiehouder voor zover een vordering gebaseerd is op (I) gebruik van de Software in samenhang met niet door de Licentiegever geleverde gegevens, apparatuur of software, waarbij de Software op zichzelf geen inbreuk zou maken of anderszins onderwerp van de vordering zou zijn; (II) onjuist gebruik van de Software of gebruik op een niet in de Documentatie omschreven wijze; (III) een aanpassing van de Software die door een andere (rechts)persoon dan de Licentiegever is doorgevoerd; of (IV) het opvolgen door de Licentiegever van de uitdrukkelijke instructies van de Licentiehouder. De Licentiehouder vrijwaart de Licentiegever tegen vorderingen als omschreven in de punten (I) tot en met (IV) van dit artikel 13.5.

13.6 De Licentiehouder erkent en aanvaardt dat de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid van de Licentiegever voor inbreuk op octrooien, auteursrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten luidt zoals bepaald in dit artikel 13 alsmede artikel 11.

13.7 De Licentiegever is bevoegd technische voorzieningen te treffen en in stand te houden ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op de) Software en/of Documentatie of met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik van de Software. Het is de Licentiehouder niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen.

CONTROLE EN INSPECTIE

Artikel 14
De Licentiegever kan een controle en/of inspectie (doen) uitvoeren teneinde na te gaan of de Licentiehouder de voorwaarden van een Overeenkomst en de Algemene Bepalingen naleeft, mits die controle en/of inspectie tijdens de gebruikelijke kantooruren wordt uitgevoerd en op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van de Licentiehouder hierdoor niet onredelijk belemmerd worden. Een dergelijke controle wordt door een door de Licentiegever geselecteerde en ingeschakelde deskundige uitgevoerd. Deze deskundige zal een samenvattende notitie overleggen waaruit zijn bevindingen blijken met betrekking tot de controle van de door de Licentiehouder afgegeven rapporten en de naleving door de Licentiehouder van de voorwaarden van de Overeenkomsten en de Algemene Bepalingen, maar verschaft de Licentiegever in geen enkel geval andere informatie dan die hem bij de controle en/of de inspectie ter kennis komt. De kosten van deze controle zijn voor rekening van de Licentiegever, tenzij de controle aantoont dat de Licentiehouder de voorwaarden van de Overeenkomsten of de Algemene Bepalingen niet nakomt, in welk geval de kosten voor rekening van de Licentiehouder zijn.

OVERMACHT

Artikel 15
15.1 Geen van de partijen is gehouden een contractuele verplichting, met uitzondering van een verplichting tot betaling, voortvloeiend uit een Overeenkomst na te komen indien nakoming hiervan wordt belemmerd door een situatie van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, de elementen, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internet- verbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van de Licentiegever, transportmoeilijkheden en stakingen.

15.2 Indien Licentiegever bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd de reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk te factureren en is de wederpartij dan wel Licentiehouder gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

15.3 Leveringstermijnen worden opgeschort voor de termijn dat Licentiegever als gevolg van de overmacht niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, met dien verstande dat als een situatie van overmacht aanhoudt voor een periode van langer dan drie (3) maanden, Licentiegever gerechtigd is de overeenkomst op te zeggen zonder enige verplichting schadevergoedingen te betalen.

TELECOMMUNICATIE

Artikel 16
Indien door de Licentiegever voor de Onderhouds- en/of Supportdiensten van de Software of andere diensten, telecommunicatiefaciliteiten worden gebruikt, is iedere partij verantwoordelijk voor de keuze en stipte installatie van de telecommunicatieapparatuur of -faciliteiten waaronder internetverbindingen. De Licentiegever is niet aansprakelijk voor fouten in, onderschepping van of verlies van gegevens of bewerkingsresultaten tijdens de transmissie van die gegevens met gebruikmaking van zijn telecommunicatiefaciliteiten.

NON-CONCURRENTIEBEDING

Artikel 17
17.1 Iedere partij zal zich voor de duur van de Overeenkomst en gedurende 1 (een) jaar na beëindiging daarvan, zonder de voorafgaanden schriftelijke toestemming van de andere partij, onthouden van het in dienst nemen of aannemen van werknemers alsmede ingeschakelde derden die in de voorgaande twaalf (12) maanden betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een Overeenkomst. Dit artikel 17.1 is niet langer van toepassing indien één van de partijen failliet wordt verklaard of indien aan één van de partij- en surséance van betaling wordt verleend.

17.2 Door overtreding van het bepaalde in artikel 17.1 (en onverminderd het recht van de benadeelde partij op andere vormen van genoegdoening) is de niet-nakomende partij, zonder dat daarvoor een aankondiging, ingebrekestelling en/ of rechterlijke tussenkomst vereist is, gehouden aan de andere partij een boete te betalen van EUR 50.000 als vergoeding voor de voor die andere partij verloren gegane investering in de opleiding en vakkundigheid van de betreffende werknemer dan wel ingeschakelde derde, niettegenstaande het recht van de Licentiegever op verhaal van de volledig geleden schade.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Artikel 18
18.1 Op de Overeenkomst, met inbegrip van deze Algemene Bepalingen, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.

18.2 Alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, worden aan de bevoegde rechter in Den Haag voorgelegd, dan wel aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Licentiegever, zulks ter absolute discretie van Licentiegever.

18.3 De toepasselijkheid van een geheel of gedeelte van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Licentiehouder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij zulks door Licentiegever uitdrukkelijk is aanvaard.

DERDE LEVERANCIER:

ALGEMENE BEPALINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 19
19.1 Indien en voor zover de Software van Licentiegever software van een derde bevat of software van een derde partij aan Licentiehouder in (sub) licentie wordt gegeven, dan zullen de vermeldingen omtrent het auteursrecht zoals mogelijk opgenomen in de bijbehorende tekstbestanden van deze software, of anderszins beschikbaar op verzoek van Licentiehouder aan Licentiegever, alsmede enige andere aanvullende voorwaarden van de desbetreffende derde partij, van toepassing zijn op het gebruik van deze software door de Licentiehouder, welke tekstbestanden of voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden aangepast. Het is de verantwoordelijkheid van Licentiehouder er voor zorg te dragen altijd op de hoogte te zijn van (wijzigingen van) dergelijke vermeldingen en/of voorwaarden. Door het voortdurende gebruik van Licentiehouder van de Software en software onderdelen van een derde partij ná de wijziging van dergelijke vermeldingen en/of voorwaarden accepteert de Licentiehouder de toepasselijkheid van de gewijzigde vermeldingen en/of voorwaarden, niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Overeenkomst. Op eerste verzoek van de Licentiehouder zal gratis een kopie van de toepasselijke voorwaarden van de software van de derde partij aan Licentiehouder worden verstrekt. De Licentiehouder verklaart voldoende in staat te zijn gesteld om volledig en tijdig kennis te kunnen nemen van deze voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt.

19.2 De software van een derde partij die is verwerkt in de Software of aan Licentiehouder in (sub)licentie wordt gegeven, wordt gelicensieerd in de toestand waarin deze zich bevindt (“as is”) of wordt door de respectievelijke derde partij direct gelicensieerd aan Licentiehouder zoals aangegeven in de relevante licentievoorwaarden. De voorwaarden van de derde partij die van toepassing worden verklaard op de Licentiehouders van Licentiegever, zullen tevens van toepassing zijn op de relatie tussen Licentiehouder en Licentiegever. Met uitzondering van enige garantie of toezegging die expliciet door de derde partij direct aan Licentiehouder wordt toegekend op basis van de voorwaarden van de derde partij (indien aanwezig), geeft Licentiegever geen enkele garantie en/of toezegging met betrekking tot de software van de derde partij en aanvaardt Licentiegever geen aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van de software van deze derde partij door licentiehouder, indien in overeenstemming met het toepasselijke recht.

19.3 De Software van Licentiegever kan verbindingen met (software) producten en/of websites van derde partijen bevatten (“Diensten van Derden”) en/of een ander (software) product van Licentiegever bevatten, of vice versa. Indien toegang is verkregen tot gegevens van Licentienemer, of deze is uitgewisseld of opgeslagen, zal dit alleen mogelijk worden gemaakt door voorafgaande toestemming van Licentienemer. Door Diensten van Derden en/of een ander (software) product van Licentiegever toegang te verschaffen tot gegevens van Licentienemer, gaat Licentienemer akkoord met het gebruik van zijn data in het kader van de omschreven functionaliteit. Deze omschrijving wordt gegeven in een additionele uitsluiting(disclaimer), een introductie tekst, of een andere gerelateerde omschrijving in de Software en/of een ander (software) product van Licentiegever en/of de Diensten van Derden.

19.4 Indien Licentienemer, nadat hij een ander (software) product van Licentiegever of de Diensten van Derden toegang heeft verschaft tot gegevens van Licentienemer, de toegang wenst te stoppen, kan Licentienemer de toegang stopzetten door het wachtwoord te veranderen of te verwijderen, danwel de “login account” te blokkeren.

19.5 Licentienemer’s gebruik en/of toegang van Diensten van Derden zal zijn beperkt tot dat gebruik en de toegangsrechten die door de derde partij en vice versa door Licentiegever zijn toegestaan. Het gebruik van de Diensten van Derden en mogelijke inhoud van zulke diensten wordt beheerst door de (algemene) voorwaarden van de derde partij en/of de algemene voorwaarden van de andere (software) producten van Licentiegever. Indien Licentienemer toegang zoekt tot en/ of gebruik maakt van de Diensten van Derden en/of de andere (software) producten van Licentiegever, is Licentienemer verantwoordelijk voor het bestuderen en begrijpen van dergelijke voorwaarden.

19.6 Licentienemer begrijpt en accepteert dat Licentiegever geen controle heeft over de Diensten van Derden en dat Licentienemer’s toegang of gebruik van de Diensten van Derden op elk moment kan worden opgeschort of beëindigd, om welke reden dan ook, zulks ter discretie van de derde.

19.7 Licentiegever geeft geen garantie voor een (goede) verbinding met Diensten van Derden.

19.8 De Diensten van Derden die kunnen worden opgestart vanuit de Software van Licentiegever zonder login gegevens, worden kosteloos aan Licentienemer aangeboden, maar Licentiegever behoudt zich het recht voor om hiervoor in de toekomst vergoedingen voor te vragen.

19.9 De Diensten van Derden en/of toegang tot een ander (software) product van Licentiegever worden als een extra dienst aangeboden ten behoeve van Licentienemer. Licentiegever heeft geen (contractuele) verplichting om de Diensten van Derden en/of toegang tot een ander (software) product van Licentiegever aan te bieden en kan te allen tijde zelfstandig beslissen om deze extra diensten te beëindigen, vooral indien een derde partij de installatie of het gebruik van de Diensten van Derden beperkt, voorkomt, of haar toestemming voor het gebruik of de installatie intrekt.

19.10 Licentiegever geeft geen garanties of toezeggingen met betrekking tot de functionaliteiten en kwaliteit van de Diensten van Derden, of enige andere kwaliteit. Een dergelijke toezegging of garantie kan niet worden afgeleid van enige omschrijving van de Diensten van Derden zelf, of enige beschikbare documentatie of andere communicatie of advertentie met betrekking tot de Diensten van Derden, behalve voor zover Licentiegever expliciet een specifieke kwaliteit schriftelijk heeft bevestigd. Licentiegever geeft geen garantie dat de Diensten van Derden en/ of toegang tot een ander (software) product van Licentiegever continue of zonder onderbreking beschikbaar zullen zijn, of dat deze ononderbroken, permanente, tijdige, foutloze en veilige toegang geeft tot de Diensten van Derden en/ of toegang tot een ander (software) product van Licentiegever en/of de inhoud ervan. De beschikbaarheid wordt tevens beheerst door de zelfbeschikbaarheid van de derde partij als eigenaar van haar website, media, apparaten en andere infrastructuur.

19.11 De beëindiging van het aanbieden van de Diensten van Derden en/of toegang tot een ander (software) product van Licentiegever geeft de Licentienemer geen recht op enige vergoeding, tegoed, of andere compensatie van Licentiegever op grond van de Licentieovereenkomst.

PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

Artikel 20
20.1 In de uitvoering van een Overeenkomst is Licentiegever (inclusief haar Gelieerde Ondernemingen) gerechtigd om persoonsgegevens van Licentiehouder te gebruiken, en Licentiehouder stemt hiermee in, die onder de reikwijdte van lokale en/of internationale wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kunnen vallen. Tevens mag Licentiegever persoonsgegevens van Licentiehouder gebruiken voor marketing gerelateerde doeleinden, alsmede voor externe analyse doeleinden waarbij deze gegevens in het laatste geval geanonimiseerd zullen worden.

20.2 Licentiehouder accepteert dat Licentiegever gerechtigd is persoonsgegevens van Licentiehouder te delen met betrouwbare business partners teneinde diensten aan of namens Licentiegever te kunnen leveren, welke business partners verboden zal worden deze persoonsgegevens voor ieder ander doeleinde te gebruiken. Licentiegever is tevens gerechtigd om persoonsgegevens aan derden openbaar te maken in verband met de verkoop, overdracht of levering van (een deel van) de onderneming van Licentiegever, of in het kader van een audit. Licentiegever zal er voor zorgdragen dat de derde partij vertrouwelijkheid zal bewaren met betrekking tot de persoonsgegevens en dat zij zal voldoen aan de noodzakelijke aanwijzingen en veiligheidsmaatregelen van de Licentiegever.

20.3 Licentiegever heeft tot doel om persoonsgegevens van Licentiehouder correct te houden. Indien Licentiehouder op enig moment de persoonsgegevens wenst in te zien, te verbeteren, of bij te werken, dan wel bezwaar te maken tegen de ontvangst van elektronische communicatie, kan zij een schriftelijk (elektronisch) verzoek daartoe indienen bij Licentiegever.

20.4 Voor zover er met gebruikmaking van de Software persoonsgegevens worden verwerkt, draagt de Licentiehouder daarvoor de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De Licentiegever zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van de Licentiehouder en overeenkomstig de instructies van de Licentiehouder, waaronder mede begrepen het bepaalde in de Overeenkomsten en de Algemene Bepalingen. De Licentiehouder staat ervoor in dat hij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt.

20.5 De Licentiehouder vrijwaart de Licentiegever voor alle aanspraken van derden met betrekking tot een Overeenkomst, de Algemene Bepalingen en/of de door de Licentiehouder in het kader van een Overeenkomst verwerkte gegevens die jegens de Licentiegever mochten worden ingesteld wegens een niet aan de Licentiegever toe te rekenen schending van lokale en/ of internationale wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en/ of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

20.6 Licentiegever mag delen van de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan een derde partij met inachtneming van artikel 21.1, waarbij Licentiegever verantwoordelijk blijft voor de naleving van de Overeenkomst. Licentiegever ziet er op toe dat de derde partij geheimhouding in acht neemt met betrekking tot de persoonsgegevens als ook de noodzakelijke instructies en beveiligingsmaatregelen in acht neemt zoals bepaald in de Overeenkomst en deze Algemene Bepalingen.

GEGEVENS LICENTIEHOUDER

Artikel 21
21.1 Licentiehouder geeft Licentiegever toestemming om zijn gegevens intern te gebruiken voor marketing gerelateerde doeleinden. Licentiehouder kan deze toestemming te allen tijde intrekken.

21.2 Licentiehouder geeft Licentiegever expliciet toestemming om de elektronische contacten (e-mailadressen) te gebruiken die Licentiehouder aan Licentiegever heeft gegeven of zal geven, om deze te (doen) gebruiken voor commerciële, niet-commerciële en charitatieve doeleinden met betrekking tot gerelateerde producten en/ of diensten van Licentiegever. Licentiehouder erkent dat hij duidelijk en expliciet de mogelijkheid heeft gehad om vrij en op een gemakkelijke manier zich te verzetten tegen elektronisch contact zoals beschreven in dit artikel 21.2.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 22
22.1 De Licentiehouder verleent Licentiegever toestemming voor het ongevraagd toesturen van communicatie voor commerciële doeleinden als bedoeld in artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet. Licentiehouder kan bij Licentiegever verzet aantekenen tegen het gebruik van de elektronische contactgegevens van Licentie- houder door dit schriftelijk bij Licentiegever kenbaar te maken.

22.2 De Licentiegever is bevoegd zijn rechten en/ of plichten uit hoofde van de Overeenkomst overdragen of uitbesteden aan een Dochteronderneming of aan een andere daartoe door hem ingeschakelde derde. In het geval van overdracht of uitbesteding blijven deze Algemene Bepalingen eveneens van toepassing op Licentiehouder.

22.3 Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met de Overeenkomst dient schriftelijk te worden gericht aan het adres van de andere partij zoals vermeld op de van toepassing zijnde Overeenkomst of Registratiekaart.

22.4 Bepalingen van deze Algemene Bepalingen of de Overeenkomst waarop deze van toepassing zijn, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, zoals maar niet beperkt tot geheimhouding of bepalingen inzake intellectuele eigendomsrechten, zullen nadien van kracht blijven en Licentiegever en Licentiehouder blijven binden.

22.5 Indien enige bepaling uit een Overeenkomst of uit deze Algemene Bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de Overeenkomst of deze Algemene Bepalingen blijven onverminderd van kracht.

22.6 Vertraging of verzuim van de zijde van de Licentiegever met betrekking tot het jegens de Licentiehouder geldend maken van enig recht dat de Licentiegever op grond van de Overeenkomst heeft, houdt nimmer afstand van recht in. Indien een partij afstand doet van een recht dat hij op grond van de Overeenkomst heeft, houdt dit niet in dat deze partij ook in een volgend geval afstand van dit recht of van andere rechten doet of moet doen.

22.7 Het is de Licentiegever toegestaan de naam van de Licentiehouder op interne lijsten van klanten van de Licentiegever op te nemen.

22.8 De Overeenkomst geeft volledig weer hetgeen tussen partijen is overeengekomen en vervangt alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge. In geval van strijd prevaleert de Overeenkomst boven de Algemene Bepalingen.

22.9 Behoudens het bepaalde in artikel 2.3 en artikel 3.2 van de Algemene Bepalingen kan de Overeenkomst uitsluitend gewijzigd worden door middel van een schriftelijke, door zowel de Licentiehouder als de Licentiegever ondertekende overeenkomst.

22.10 In geval van onenigheid of verschil van mening over of onduidelijkheid van het in deze Algemene Bepalingen en/of een Overeenkomst bepaalde, prevaleert de Nederlandse tekst boven de vertaling daarvan. De meest recente versie van de Algemene Bepalingen van Licentiegever gepubliceerd op www.SomniaConsultancy.nl zijn van toepassing, of in bepaalde gevallen de versie die van toepassing was op het moment van sluiten van de Overeenkomst.